Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Форма и Качество

Форма, Качество, Свойство
Ձեւ, Որակ, Յատկութիւն


ձեւ   [ цев ]   форма
որակ   [ вораг ]   качество
յատկութիւն, իւրայատկութիւն, յատկանիշ   [ хадгутюн, юрахадгутюн, хадганиш ]   свойство, особеност
ձեւաւոր   [ цевавор ]   формен, оформен
անձեւ   [ анцев ]   безформен
որակաւոր   [ ворагавор ]   качествен
անորակ   [ анораг ]   некачествен
շիտակ, ուղիղ   [ шидаг, угхигх ]   прав
ծուռ   [ дзурр ]   крив
համաչափ   [ хамачап ]   симетричен
անհամաչափ   [ анхамачап ]   несиметричен, асиметричен
գոգաւոր, գոգաձեւ   [ кокавор, кокацев ]   вдлъбнат
ցցուած   [ цъцвадз ]   изпъкнат
քառակուսի   [ каррагуси ]   квадратен
ուղղանկիւն   [ угх гхангюн ]   правоъгълен
եռանկիւն   [ йеррангюн ]   триъгълен
ձուաձեւ   [ цъвацев ]   овален, яйцевиден
տափակ   [ дапаг ]   плосък
հարթ, տափարակ, հաւասար   [ харт, дапараг, хавасар ]   равен
հակուած, ծռած   [ хагвадз, дзъррадз ]   наклонен
խորտուբորտ, անհաւասար   [ кхордупорд, анхавасар ]   пресечен, неравен
ուղղաձիգ   [ угх гхацик ]   отвесен
հորիզոնական   [ хоризонаган ]   хоризонтален
բարձր   [ парцър ]   висок
մեծ   [ медз ]   голям
փոքր   [ покър ]   малък
հսկայ   [ хъсга ]   огромен
ցած   [ цадз ]   нисък
կարճ   [ гардж ]   къс
գէր, հաստ   [ кер, хасд ]   дебел
նիհար   [ нихар ]   слаб, мършав
երկար, երկայն   [ йергар, йергайн ]   дълъг
լայն   [ лайн ]   широк
նեղ   [ негх ]   тесен
բարակ   [ параг ]   тънък
գեղեցիկ, աղուոր, սիրուն   [ кегхециг, агхвор, сирун ]   красив, хубав
տգեղ   [ дъкегх ]   грозен
ներկայանալի   [ нергаянали ]   представителен
թանձր, խիտ   [ танцър, кхид ]   гъст
նօսր   [ носър ]   рядък
անուշ, անոյշ   [ ануш, ануйш ]   сладък
լեղի   [ легхи ]   горчив
թթու   [ тъту ]   кисел
ծանր   [ дзанър ]   тежък
թեթեւ   [ тетев ]   лек
աժան   [ ажан ]   евтин
սուղ   [ сугх ]   скъп
նոր   [ нор ]   нов
հին   [ хин ]   стар, вехт
մաքուր   [ макур ]   чист
աղտոտ, կեղտոտ   [ агхдод, гегхдод ]   мръсен
լեցուն   [ лецун ]   пълен
պարապ   [ бараб ]   празен
հասարակ   [ хасараг ]   обикновен
անսովոր   [ ансовор ]   необикновен, особен
չոր   [ чор ]   сух
թաց   [ тац ]   мокър
մաշած   [ машадз ]   изхабен
խոր, խորունկ   [ кхор, кхорунг ]   дълбок
ծանծաղ   [ дзандзагх ]   плитък
առողջ   [ аррогхч ]   здрав
հիւանդ   [ хивант ]   болен
տկար, անկար   [ дъгар, ангар ]   слаб, немощен
ուժով, զօրաւոր   [ ужов, зоравор ]   силен
արագաշարժ   [ аракашарж ]   бърз
դանդաղ, դանդաղաշարժ   [ тантагх, тантагхашарж ]   бавен
բարի   [ пари ]   добър
չար, գէշ   [ чар, кеш ]   лош, зъл
բարեսիրտ   [ паресирд ]   добросърдечен
չարսիրտ   [ чарсирд ]   злосърдечен
լուրջ   [ лурч ]   сериозен
շփացած   [ шъпацадз ]   разглезен
քմայքոտ, կամշոտ   [ къмайкод, гамшод ]   капризен
թեթեւամիտ, ունայնամիտ, նանրամիտ   [ тетевамйд, унайнамид, нанрамид ]   лекомислен, фриволен
անկեղծ   [ ангегх дз ]   искрен
կեղծաւոր   [ гегх дзавор ]   неискрен
ծառայամիտ, ստրկամիտ, քծնող   [ дзарраямид, сдъргамид, къдзногх ]   сервилен
շողոքորթ   [ шогхокорт ]   ласкател, угодник
երկերես, երկդիմի   [ йергерес, йергтими ]   двуличен
պատուաւոր   [ бадвавор ]   почтен
անպատիւ   [ анбадив ]   непочтен
առաքինի   [ арракини ]   добродетелен
հպարտ   [ хъбард ]   горд
գոռոզ   [ корроз ]   надут
ինքնահաւան   [ инкнахаван ]   самодоволен
համեստ   [ хамесд ]   скромен
խեղճ   [ кхегх дж ]   жалък
հաղորդական   [ хагхортаган ]   общителен
անհաղորդ   [ анхагхорт ]   необщителен
եսասէր, անձնապաշտ   [ йесасер, анцнабашд ]   егоист, себелюбив
անմեղ   [ анмегх ]   невинен
մեղաւոր   [ мегхавор ]   грешен
յանցաւոր   [ ханцавор ]   виновен
անձնապաստան   [ анцнабасдан ]   самонадеян
անօթի   [ аноти ]   гладен
կուշտ   [ гущд ]   сит
ծարաւ   [ дзарав ]   жаден
զուարթ   [ зъварт ]   весел
տխուր   [ дъкхур ]   тъжен
կարեկիր, կարեկցող, արգահատող   [ гарегир, гарегцогх, аркахадогх ]   състрадателен, съчувствен
անկարեկիր, չկարեկցող   [ ангарегир, чъгарегцогх ]   несъстрадателен
գթասիրտ   [ кътасирд ]   милостив
անգութ   [ анкут ]   немилостив
անողոք   [ аногхок ]   неумолим
բարեմիտ   [ паремид ]   добродушен
նախանձող, նախանձ   [ накханцогх, накханц ]   завистлив
ներող   [ нерогх ]   прощаващ
ներողամիտ   [ нерогхамид ]   снизходителен
վրէժխնդիր   [ врежкхънтир ]   отмъстителен
ձանձրալի   [ цанцрали ]   скучен
տաքարիւն   [ дакарюн ]   топлокръвен, темпераментен
պաղարիւն   [ багхарюн ]   студенокръвен, студен
հազուագիւտ   [ хазвакюд ]   рядък
հետաքրքիր   [ хедакъркир ]   любопитен
հետաքրքրական   [ хедакъркраган ]   интересен
խելացի   [ кхелаци ]   умен
տգէտ   [ дъкед ]   глупав
սրամիտ   [ сърамид ]   остроумен
բթամիտ, բութ   [ пътамид, пут ]   тъпоумен, тъп
աշխատասէր   [ ашкхадасер ]   трудолюбив
ծոյլ   [ дзуйл ]   ленив
կարող   [ гарогх ]   способен
անկարող   [ ангарогх ]   неспособен
երիտասարդ   [ йеридасарт ]   млад
ծեր, տարեց   [ дзер, дарец ]   стар, възрастен
պառաւ   [ баррав ]   старица
նենգ, նենգամիտ   [ ненк, ненкамид ]   лукав
խարդախ   [ кхартакх ]   подъл
խորամանկ   [ кхораманг ]   хитър
օգտակար   [ окдагар ]   полезен
վնասակար   [ вънасагар ]   вреден
կարօտ   [ гарод ]   нуждаещ се
անկարօտ   [ ангарод ]   ненуждаещ се
իմաստուն   [ имасдун ]   мъдър
խոհեմ, խոհական, մտացի, զգօն   [ кхохем, кхохаган, мъдаци, зкон ]   разумен
զուսպ   [ зусб ]   сдържан
ժուժկալ   [ жужгал ]   въздържан
կծծի   [ гъдз дзи ]   стиснат
առատաձեռն   [ аррадацеррн ]   ларж
հնազանդ   [ хъназант ]   покорен, послушен
անհնազանդ   [ анхъназант ]   непокорен, непослушен
աշխոյժ, ժիր, եռանդուն   [ ашкхуйж, жир, йеррантун ]   енергичен
կայտառ   [ гайдарр ]   бодър
սուրբ, սրբամաքուր   [ сурп, сърпамакур ]   свят, чист
մոլի, յոռի   [ моли, хорри ]   порочен
ագահ   [ аках ]   алчен


Իմաստուն մարդը շիտակ ճամբով կ’ընթանայ   [ имасдун мартъ шидаг джампов г'ънтана ]   Мъдрият човек върви по прав път
Աշխատասէր եւ կարող մարդը միշտ կը յառաջդիմէ   [ ашкхадасер йев гарогх мартъ мишд гъ харрачтиме ]   Трудолюбивият и способен човек винаги напредва
Պատուաւոր եւ անկեղծ մարդը յարգանքի արժանի է   [ бадвавор йев ангегх дз мартъ харканки аржание ]   Почтеният и искрен човек заслужава почит
Մենք հպարտ ենք, որ Հայ ենք   [ менк хъбард енк, вор хай енк ]   Ние сме горди, че сме арменци