Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Железарство

Железарство
Երկաթագործութիւն


երկաթ   [ йергат ]   желязо
երկաթագործութիւն   [ йергатакордзутюн ]   железарство
երկաթագործ   [ йергатакордз ]   железар
երկաթագործարան   [ йергатакордзаран ]   железарска работилница
երկաթեղէն   [ йергатегхен ]   железария, железни изделия
դարբնութիւն   [ тарпнутюн ]   ковачество
դարբին   [ тарпин ]   ковач
դարբնոց   [ тарпноц ]   ковачница
երկաթ դարբնել, երկաթ կոփել, երկաթ կռել   [ йергат тарпнел, йергат гопел, йергат гъррел ]   кова желязо
սալ   [ сал ]   наковалня
կռան, դարբինի մուրճ   [ гърран, тарпини мурдж ]   ковашки чук
հաստոց   [ хасдоц ]   стан
ձուլագործութիւն   [ цулакордзутюн ]   леярство
ձուլիչ   [ цулич ]   леяр
ձուլարան   [ цуларан ]   леярница, леярна
երկաթ ձուլել, երկաթ հալեցնել, երկաթ թափել   [ йергат цулел, йергат халецънел, йергат тапел ]   лея желязо
հնոց   [ хъноц ]   огнище
պողպատ, պողովատ   [ богхбад, богховад ]   стомана
պողպատագործութիւն   [ богхбадакордзутюн ]   стоманолеярство
պողպատագործ   [ богхбадакордз ]   стоманолеяр
պողպատանոց, պողովատանոց, պողպատի գործարան   [ богхбаданоц, богховаданоц, богхбади кордзаран ]   стоманолеярна
կռածոյ երկաթ   [ гъррадзо йергат ]   прокат, валцувано желязо
խարամ   [ кхарам ]   сгур, сгурия
թափօն   [ тапон ]   отпадък
թիթեղ   [ титегх ]   тенекия
երկաթաթիթեղ   [ йергататитегх ]   ламарина
թիթեղագործութիւն   [ титегхакордзутюн ]   тенекеджийство
թիթեղագործ   [ титегхакордз ]   тенекеджия
թիթեղագործարան   [ титегхакордзаран ]   тенекеджийница


Երկաթը ամէնէն գործածուած մետաղն է և երկաթեղէնները շատ տարածուած են   [ йергатъ аменен кордзадзвадз медагхън е йев йергатегхеннеръ шад дарадзвадз ен ]   Желязото е най-употребяваният метал и железните изделия са много разпространени
Պողպատը էն հաստատուն երկաթն է   [ богхбадъ ен хасдадун йергатън е ]   Стоманата е най-здравото желязо