Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Посещение

Посещение
Այցելութիւն


այցելել   [ айцелел ]   посещавам
հիւր   [ хюр ]   гост
հիւրընկալել, հիւրասիրել   [ хюрънгалел, хюрасирел ]   оказвам гостоприемство
հիւրասիրութիւն   [ хюрасирутюн ]   гостоприемство
հրամեցէք   [ храмецек ]   заповядайте
բարի եկաք   [ пари йегак ]   добре дошли
խնդրեմ, նստեցէք   [ кхънтрем, нъсдецек ]   моля, седнете
ինչպէս էք   [ инчбес ек ]   как сте?
կրկին հրամեցէք   [ гъргин храмецек ]   пак заповядайте


Բարի եկաք, հրամեցէք   [ пари йегак, храмецек ]   Добре дошли, заповядайте
Նստեցէք խնդրեմ   [ нъсдецек кхънтрем ]   Седнете моля
Ինչ պիտի խմէք թէյ թէ սուրճ   [ инч биди кхъмек тей те сурдж ]   Какво ще пиете чай или кафе?
Նախամեծար թէյ մը   [ накхамедзар тей мъ ]   За предпочитане един чай
Շնորհակալ եմ Ձեր հիւրասիրութեանը համար   [ шнорхагал ем цер хюрасирутянъ хамар ]   Благодаря за гостоприемството Ви
Ինձ համար պատիւ է Ձեզ հիւրասիրել   [ инц хамар бадив е цез хюрасирел ]   За мен е чест да Ви окажа гостоприемство
Ժամանակ է, որ երթամ   [ жаманаг е, вор йертам ]   Време е да си вървя
Ինչու կ’աճապարէք   [ инчу г’аджабарек ]   Защо бързате?
Ուշ է այլեւս   [ уш е айлевъс ]   Късно е вече
Կը սպասեմ, որ կրկին գաք   [ гъ сбасем, вор гъргин как ]   Чакам да дойдете отново
Հաճոյքով պիտի գամ   [ хаджуйков биди кам ]   С удоволствие ще дойда