Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Птици

Птици
Թռչուններ


հաւ   [ хав ]   кокошка
աքաղաղ, աքլոր   [ акагхагх, аклор ]   петел
վառեակ   [ варряг ]   пиле
բադ   [ пат ]   патица
սագ   [ сак ]   гъска
կարապ   [ гараб ]   лебед
սիրամարգ   [ сирамарк ]   паун
հնդկահաւ   [ хънтгахав ]   пуяк
կլկասուկ հաւ, վայրի բադ   [ гългасуг хав, вайри пат ]   дива патица
փասիան   [ пасиан ]   фазан
աղաւնի   [ агхавни ]   гълъб
տատրակ   [ дадраг ]   гугутка, гургулица
կաքաւ   [ гакав ]   яребица, кеклик
լոր, լորամարգի   [ лор, лорамарки ]   пъдпъдък
թանձր, ձկնկուլ, հաւալուսն, ջրխոթան   [ танцър, цъгънгул, хавалусън, чъркхотан ]   пеликан
կտցար   [ гъдцар ]   бекас
կկու   [ гъгу ]   кукувица
թութակ   [ тутаг ]   папагал
յոպոպ   [ хобоб ]   папуняк
արծիւ   [ ардзив ]   орел
անգղ   [ анкъгх ]   орел лешояд
բազէ   [ пазе ]   сокол
ուրուր   [ урур ]   ястреб
անծեղ, կաչաղակ   [ андзегх, гачагхаг ]   сврака
ագռաւ   [ акррав ]   гарван
որի   [ вори ]   врана, гарга
փայտփորիկ, ծառկոտիկ   [ пайдпориг, дзарргодиг ]   кълвач
կռունկ   [ гъррунг ]   жерав
բու   [ пу ]   бухал
գիշերահաւ   [ кишерахав ]   кукумявка
ծիծեռնակ   [ дзидзеррнаг ]   лястовица
մանգաղթեւ, մանկըռթեւիկ   [ манкагхтев, мангърртевиг ]   дългокрила лястовица
ճնճղուկ   [ джъндж гхуг ]   врабче
արտոյտ   [ ардуйд ]   чучулига
սոխակ   [ сокхаг ]   славей
դեղձանիկ, քանարեակ   [ тегхцаниг, канаряг ]   канарче
երաշտահաւ   [ йерашдахав ]   синигер
կեռնեխ, սարեակ   [ геррнекх, саряг ]   кос
տարմ, տարմահաւ   [ дарм, дармахав ]   скорец
տորդիկ   [ дортиг ]   дрозд
արագիլ   [ аракил ]   щъркел
մրտիմ, ամար, ճայ   [ мърдим, амар, джай ]   чайка, гларус
տառեղ, երկայնակտուց, ճայ   [ даррегх, йергайнагъдуц, джай ]   чапла
ցախաքլոր   [ цакхаклор ]   глухар
խայտիտ   [ кхайдид ]   сипка, чинка
եզնակ   [ йезнаг ]   червенушка
կարմրալանջ   [ гармраланч ]   червеношийка
եղջերուահաւ   [ йегхчервахав ]   казоар
շիկահաւ   [ шигахав ]   жълтурче, синигерче
ջայլամ   [ чайлам ]   щраус
դրախտահաւ   [ тракхдахав ]   райска птица
խաղտուտիկ   [ кхагхдудиг ]   стърчиопашка
եգիպտահաւ   [ йекибдахав ]   ибис
ֆիլօրեակ   [ филоряг ]   авлига
արօս   [ арос ]   дропла
վարազահաւ   [ варазахав ]   кондор
թանձրահաւ, բէնկուէն   [ танцрахав, пенгвен ]   пингвин
չղջիկ   [ чъгхчиг ]   прилеп
ջրագռաւ   [ чъракррав ]   корморан, морски гарван


Թռչունները հաւկիթ կ’ածեն   [ търрчуннеръ хавгит г'адзен ]   Птиците снасят яйца
Հնդկահաւին միսը շատ համով է   [ хънтгахавин мисъ шад хамов е ]   Месото на пуйката е много вкусно
Սիրամարգը գեղեցիկ թռչուն մըն է   [ сирамаркъ кегхециг търрчун мън е ]   Паунът е красива птица
Արծիւը բարձր լեռներուն վրայ կ’ապրի   [ ардзивъ парцър леррнерун въра г'абри ]   Орелът живее по високите планини
Ծիծեռնակը գաղթող թռչուն է   [ дзидзеррнагъ кагхтогх търрчун мън е ]   Лястовицата е прелетна птица
Հայ ժողովրդական երգերուն մէջ կռունկը յաճախ յիշատակուած թռչուն մըն է   [ хай жогховъртаган йеркерун меч гъррунгъ хаджакх хишадагвадз търрчун мън е ]   В арменските народни песни жеравът е често спомената птица
Բազէն գիշատիչ թռչուն մըն է   [ пазен кишадич търрчун мън е ]   Соколът е хищна птица