Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Човешкото тяло

Човекът и Неговото Тяло
Մարդը եւ Իր Մարմինը


մարդ   [ март ]   човек
մարմին   [ мармин ]   тяло
մարմնի գործարաններ   [ мармни кордзараннер ]   органи на тялото
մարմնի կազմուածք   [ мармни газмъвадзк ]   устройство на тялото
կմախք   [ гъмакхк ]   скелет
ոսկոր   [ восгор ]   кост, кокал
միս   [ мис ]   месо
մորթ   [ морт ]   кожа
արիւն   [ арюн ]   кръв
գլուխ   [ кълукх ]   глава
գանկ   [ канг ]   череп
գանկատուփ   [ кангадуп ]   черепна кухина
գանկոսկր   [ кангосгър ]   черепна кост
սնար   [ сънар ]   страната откъм главата
ուղեղ   [ угхегх ]   мозък
խելապատակ   [ кхелабадаг ]   менинга
մազ, ծամ, վարս, հեր   [ маз, дзам, варс, хер ]   коса
գէս   [ кес ]   дълга коса
պեխ   [ бекх ]   мустак
մօրուք   [ морук ]   брада
երես   [ йерес ]   лице
այտ, թուշ   [ айд, туш ]   буза
ճակատ   [ джагад ]   чело
քունք   [ кунк ]   слепоочие
ծնօտ, կզակ   [ дзънод, гъзаг ]   челюст
կլափ   [ гълап ]   външна част на челюстта
ականջ, ունկ   [ аганч, унг ]   ухо
քիթ   [ кит ]   нос
ռունգ   [ ррунк ]   ноздра
շրթունք   [ шъртунк ]   устна
աչք   [ ачк ]   око
թարթիչ   [ тартич ]   мигла
կոպ   [ гоб ]   клепач
յօնք   [ хонк ]   вежда
ակնակապիճ, աչքին խորշը   [ агнагабидж, ачкин кхоршъ ]   орбита
ցանցենի   [ цанцени ]   ретина
բիբ   [ пип ]   зеница
եղջերէնի, եղջերիկ   [ йегхчерени, йегхчериг ]   роговица, корнея
սառնենի   [ саррнени ]   кристални, леща на окото
կարծրենի, աչքի սպիտակուցը   [ гардзрени, ачки сбидагуцъ ]   бялото на окото
բերան, որկոր   [ перан, воргор ]   уста
քիմք   [ кимк ]   небце
ակռայ, ատամ   [ агрра, адам ]   зъб
լինդ   [ линт ]   венци
նշագեղձ   [ нъшакегхц ]   сливица
գեղձ   [ кегхц ]   жлеза
կոկորդ, հագագ   [ гогорт, хакак ]   гърло, гръклян
վիզ, ճիտ, պարանոց   [ виз, джид, бараноц ]   шия
ծոծրակ   [ дзодзраг ]   врат
շնչափող   [ шънчапогх ]   трахея, дихателна тръба
խռչափող   [ кхъррчапогх ]   ларинкс
ըմբան   [ ъмпан ]   фаринкс
ստուգ   [ ъсдук ]   хранопровод
մակալեզու   [ магалезу ]   епиглот
իրան   [ иран ]   туловище
փոր, որովայն   [ пор, воровайн ]   корем
կռնակ, քամակ   [ гъррнаг, камаг ]   гръб
կուրծք   [ гурдзк ]   гърди
ստինք   [ ъсдинк ]   гърда
փողակ, ցուղ   [ погхаг, цугх ]   бронх
կրծոսկր   [ гърдзосгър ]   гръдна кост
ող (ողն)   [ вогх (вогхън) ]   прешлен
ողնայար, ողնաշար   [ вогхнахар, вогхнашар ]   гръбначен стълб
ուս   [ ус ]   рамо
կող   [ гогх ]   ребро
ոսկրածուծ   [ восградзудз ]   костен мозък
ստոծանի   [ ъсдодзани ]   диафрагма
պորտ, պորտալար   [ борд, бордалар ]   пъп, пъпна връзка
ստամոքս   [ ъсдамокс ]   стомах
աղիք   [ агхик ]   черво
առաջնաղի   [ аррачнагхи ]   дванадесетопръстник
հաստ աղիք   [ хасд агхик ]   дебело черво
թափան, յետնաղի, ոռաղի   [ тапан, хеднагхи, воррагхи ]   право черво, ректум
թոք   [ ток ]   бял дроб
լանջամաշկ   [ ланчамашг ]   плевра
երիկամ   [ йеригам ]   бъбрек
փայծաղ   [ пайдзагх ]   далак
վերստամոքսային գեղձ   [ версдамоксаин кегхц ]   панкреас, подстомашна жлеза
լեարդ   [ лярт ]   чер дроб
մաղձ, լեղի   [ магхц, легхи ]   жлъчка
արգանգ   [ аркант ]   утроба
երակ   [ йераг ]   вена
շնչերակ   [ шънчераг ]   артерия
մազերակ   [ мазераг ]   капиляр
ջիղ, նեարդ   [ чигх, нярт ]   нерв
մէջք   [ мечк ]   пояс, кръст
գիրկ   [ кирг ]   скут
ձգան   [ цъкан ]   сухожилие, жила
կռճիկ   [ гърр джиг ]   хрущял
յետոյք   [ хедуйк ]   задник
սրբան   [ сърпан ]   анус
հիւսկէն   [ хюсген ]   тъкан
բջիջ   [ пъчич ]   клетка
լորձնաթաղանթ   [ лорцнатагхант ]   слизеста ципа
միզապարկ   [ мизабарг ]   пикочен мехур
յառաջագեղձ, կաստանիկ   [ харрачакегхц, гасданиг ]   простата
սեռային անդամ   [ серраин антам ]   полов орган
անդամք   [ антамк ]   крайници
ձեռք, թեւ   [ церрк, тев ]   ръка
դնդեր, մկան   [ тънтер, мъган ]   мускул, мишци
անութ, անթ   [ анут, ант ]   мишница
անութմէջ   [ анутмеч ]   подмишница
արմուկ   [ армуг ]   лакът
դաստակ   [ тасдаг ]   китка
բազուկ   [ пазуг ]   ръка (между лакъта и китката)
բռունցք   [ пъррунцк ]   пестник, юмрук
ափ   [ ап ]   шепа, длан
մատ   [ мад ]   пръст
բթամատ   [ пътамад ]   палец
ցուցամատ   [ цуцамад ]   показалец
միջնամատ   [ мичнамад ]   среден пръст
մատնեմատ   [ маднемад ]   безименен пръст
ճկոյթ   [ джъгуйт ]   кутре
եղունգ   [ йегхунк ]   нокът
յօդ, ոսկրայօդ, խաղ   [ хот, восграхот, кхагх ]   става
ոտք, աք   [ водк, ак ]   крак, нога
ազդր   [ азтър ]   ханш, хълбок
զիստ   [ зисд ]   кълка
երանք   [ йеранк ]   бедро
աճուկ   [ аджуг ]   слабина
ծունկ   [ дзунг ]   коляно
սրունք   [ сърунк ]   пищял, от коляното надолу
բումբ   [ пумп ]   прасец
կոճ   [ годж ]   глезен
կրունկ   [ гърунг ]   пета
գարշապար   [ каршабар ]   стъпало
շարժում   [ шаржум ]   движение
շարժիլ   [ шаржил ]   движа се
շունչ   [ шунч ]   дъх
շնչառութիւն   [ шънчаррутюн ]   дишане
շնչել   [ шънчел ]   дишам
մարսողութիւն   [ марсогхутюн ]   храносмилане
մարսել   [ марсел ]   смилам (храна)
անօթութիւն   [ анотутюн ]   глад
անօթենալ   [ анотенал ]   огладнявам
կուշտ, կշտութիւն   [ гушд, гъшдутюн ]   сит, ситост
կշտանալ   [ гъшданал ]   насищам се
ծարաւ   [ дзарав ]   жажда
ծարաւնալ   [ дзаравнал ]   ожаднявам
յոգնութուն   [ хокнутюн ]   умора
յոգնիլ   [ хокнил ]   уморявам се
յօրանջում   [ хоранчум ]   прозявка
յօրանջել   [ хоранчел ]   прозявам се
խլինք   [ кхълинк ]   сопол
խնջել   [ кхънчел ]   секна
փռնգտուք, փռնչիւն   [ пъррънкдук, пъррънчюн ]   кихане
փռնգտալ, փռնչել   [ пъррънкдал, пъррънчел ]   кихам
լորձունք   [ лорцунк ]   слюнка
թուք   [ тук ]   плюнка
թքնել   [ тъкнел ]   плюя
մէզ   [ мез ]   урина, пикоч
միզել   [ мизел ]   уринирам, пикая
բնամէզ   [ пънамез ]   урея
արցունք, արտասուք, արտօսր   [ арцунк, ардасук, ардосър ]   сълза
արցունքոտիլ   [ арцункодил ]   просълзявам се
լալ, արտասուել   [ лал, ардасвел ]   плач
քրտինք   [ кърдинк ]   пот
քրտնիլ   [ кърднил ]   потя се
աղտ   [ агхд ]   кир
զգայարանք   [ ъзкаяранк ]   сетиво
տեսողութիւն   [ десогхутюн ]   зрение
տեսնել   [ деснел ]   виждам
հոտառութիւն   [ ходаррутюн ]   обоняние
լսողութիւն   [ лъсогхутюн ]   слух
լսել   [ лъсел ]   чувам
շօշափում   [ шошапум ]   осезание
շօշափել   [ шошапел ]   опипвам
ճաշակում   [ джашагум ]   вкусване
ճաշակել   [ джашагел ]   вкусвам
անախտացութիւն   [ анакхдацутюн ]   имунитет


Տեսողութիւնը, լսողութիւնը զգայարանքներ են   [ десогхутюнъ, лъсогхутюнъ зкаяранкнер ен ]   Зрението, слухът са сетива
Թոքերը շնչառութեան կը ծառայեն   [ токеръ шънчаррутян гъ дзаррайен ]   Дробовете служат за дишане
Սիրտը անընդհատ կը բաբախէ   [ сирдъ анънтхад гъ папакхе ]   Сърцето бие непрекъснато
Երակներուն մէջ արիւն կը հոսի   [ йерагнерун меч арюн гъ хоси ]   Във вените тече кръв