Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Музика

Музика
Երաժշտութիւն


երաժշտութիւն, նուագ   [ йеражъшдутюн, нъвак ]   музика
երաժշտական   [ йеражъшдаган ]   музикален
ձայն   [ цайн ]   глас, звук
ձայնաստիճան   [ цайнасдиджан ]   тон
ձայնականութիւն   [ цайнаганутюн ]   тоналност
եղանակ   [ йегханаг ]   мелодия
երգ, տաղ   [ йерк, дагх ]   песен, ария
երգել   [ йеркел ]   пея
նուագել   [ нъвакел ]   свиря
սուլել   [ сулел ]   свиркам
մեներգ   [ менерк ]   соло
մեներգել   [ менеркел ]   солирам
զուգերգ   [ зукерк ]   дует
եռանուագ   [ йерранъвак ]   трио
քառանուագ, երաժշտական   [ карранъвак, йеражъшдаган каряг ]   квартет
միաձայն   [ миацайн ]   едногласен
երկձայն   [ йергцайн ]   двугласен
եռաձայն   [ йеррацайн ]   тригласен
քառաձայն   [ каррацайн ]   четиригласен
բազմաձայն   [ пазмацайн ]   многогласен
խմբերգ   [ кхъмперк ]   хорова песен
հնչակցութիւն   [ хънчагцутюн ]   акорд
ներդաշնակութիւն, դաշնաւորութիւն   [ нерташнагутюн, ташнаворутюн ]   хармония
ներդաշնակ, դաշնաւոր   [ нергашнаг, ташнавор ]   хармоничен
համանուագ   [ хаманъвак ]   симфония
ձայնանիշ, խազ   [ цайнаниш, кхаз ]   нота, невма
խազագրութիւն, նօթագրութիւն   [ кхазакрутюн, нотакрутюн ]   невмозапис, нотозапис
խազերգութիւն   [ кхазеркутюн ]   солфеж
ձայնագրութիւն   [ цайнакрутюн ]   звукозапис
հինգգծեայ, հնգայ   [ хинккъдзя, хънка ]   петолиние
տողակապ   [ догхагаб ]   аколада
համածութիւն   [ хамадзутюн ]   партитура
ձայնաշար   [ цайнашар ]   гама
ձայնաշարային կառոյց   [ цайнашараин гарруйц ]   музикален строй, лад
չափ   [ чап ]   метрика
չափահար   [ чапахар ]   метроном
կշռոյթ   [ гъшрруйт ]   ритъм
միջոց   [ мичоц ]   интервал
կիսաձայն   [ гисацайн ]   полутон
կիսվեր   [ гисвер ]   диез
կիսվար   [ гисвар ]   бемол
ձայնափոխութիւն   [ цайнапокхутюн ]   алтерация
թրթռում, թրթռականութիւն   [ търтъррум, търтърраганутюн ]   вибрато
լսաբանութիւն, ձայնաբանութիւն   [ лъсапанутюн, цайнапанутюн ]   акустика
բազմերգագրութիւն   [ пазмеркакрутюн ]   полифония
բազմամաս նուագագրութիւն, բազմամաս նուագ   [ пазмамас нъвакакрутюн, пазмамас нъвак ]   контрапунк
երգիչ   [ йеркич ]   певец
երգչուհի   [ йеркчухи ]   певица
մեներգիչ   [ менеркич ]   солист
մեներգչուհի   [ менеркчухи ]   солистка
զիլ, գերաձայն   [ зил, керацайн ]   сопран
ծանր   [ дзанър ]   алт
գերածանր   [ керадзанър ]   контраалт
վերնաբամբ   [ вернапамп ]   тенор
ծանրաձայն   [ дзанрацайн ]   баритон
բամբ   [ памп ]   бас
խորաբամբ   [ кхорапамп ]   бас профундо, дълбок бас
երգչախումբ   [ йеркчакхумп ]   хор
նուագախումբ   [ нъвакакхумп ]   оркестър
լարային նուագախումբ   [ ларайин нъвакакхумп ]   струнен оркестър
փչային (փչական) նուագախումբ   [ пъчайин (пъчаган) нъвакакхумп ]   духов оркестър
փողերախումբ, շեփորախումբ   [ погхеракхумп, шепоракхумп ]   фанфарна група
երաժշտական համոյթ   [ йеражшдаган хамуйт ]   музикален ансамбъл
սենեկային նուագ   [ сенегайин нъвак ]   камерна музика
նուագախաղ   [ нъвакакхагх ]   опера
համերգ   [ хамерк ]   концерт
նուագակցութիւն   [ нъвакагцутюн ]   акомпанимент
երգարան   [ йеркаран ]   песнопойка
նուագարան, երաժշտական գործիք   [ нъвакаран, йеражъшдаган кордзик ]   музикален инструмент
լարային նուագարան, լարային գործիք   [ ларайин нъвакаран, ларайин кордзик ]   струнен инструмент
փչական նուագարան, փչական գործիք   [ пъчаган нъвакаран, пъчаган кордзик ]   духов инструмент
փողային (շեփորական) նուագարան, փողային (շեփորական) գործիք   [ погхайин (шепораган) нъвакаран, погхайин (шепораган) кордзик ]   фанфарен инструмент
հարողական նուագարան, հարողական գործիք   [ харогхаган нъвакаран, харогхаган кордзик ]   ударен инструмент
ջութակ   [ чутаг ]   цигулка, виолина
ջութ   [ чут ]   виола
թաւջութակ   [ тавчутаг ]   виолончело
դաշնակ   [ ташнаг ]   пиано
ստեղնաշար, ստեղնարան   [ ъсдегхнашар, ъсдегхнаран ]   клавиатура
ագեդաշնակ, ագեւոր դաշնակ   [ акеташнаг, акевор ташнаг ]   роял
ղաշնամուր   [ ташнамур ]   хармониум
երգեհոն, երգիոն   [ йеркехон, йеркион ]   орган
ձեռնադաշնակ   [ церрнаташнаг ]   акордеон
շրթնադաշնակ   [ шъртнаташнаг ]   устна хармоника
յարադաշնակ   [ хараташнаг ]   клавесин
փող, շեփոր   [ погх, шепор ]   рог, тромпет
սրինգ   [ съринк ]   флейта
թմբուկ   [ тъмпуг ]   барабан
ծնծղայ   [ дзъндз гха ]   чинели
տիկ, տկասրինգ, տկճոր   [ диг, дъгасъринк, дъгджор ]   гайда
տկլօզ, հովուական տիկ   [ дъглоз, ховваган диг ]   овчарска гайда
բարձրասրինգ, բարձրասրնգար   [ парцрасъринк, парцрасърънкар ]   обой
որսական փող, որսափող   [ ворсаган погх, ворсапогх ]   валдхорна
վին   [ вин ]   лютня
տաւիղ   [ давигх ]   арфа
քնար   [ кънар ]   лира
կիթառ   [ гитарр ]   китара
փանդիռ   [ пантирр ]   цитра
նրբասրինգ, նրբասրնգար   [ нърпасъринк, нърпасърънкар ]   кларинет
թաւափող, թաւափողար   [ тавапогх, тавапогхар ]   фагот
բամբիռ   [ пампирр ]   кастанети
հովուական սրինգ, եղէգնափող   [ ховваган съринк, йегхекнапогх ]   цафара
դափ   [ тап ]   дайре със звънчета
ձայնացոյց, ձայնակ, ձայնատու   [ цайнацуйц, цайнаг, цайнаду ]   камертон
երգահան   [ йеркахан ]   композитор
խմբավար, երգչախմբավար   [ кхъмпавар, йеркчакхъмпавар ]   диригент на хор
նուագավար   [ нъвакавар ]   диригент на оркестър
ջութակահար   [ чутагахар ]   цигулар
ջութահար   [ чутахар ]   виолист
թաւջութակահար   [ тавчутагахар ]   виолончелист, челист
դաշնակահար   [ ташнагахар ]   пианист
երգեհոնահար   [ йеркехонахар ]   органист
ձեռնադաշնակահար   [ церрнаташнагахар ]   акордеонист
փողահար, շեփորահար   [ погхахар, шепорахар ]   тромпетист
սրնգահար   [ сърънкахар ]   флейтист
թմբկահար   [ тъмпгахар ]   барабанист
ծնծղահար   [ дзъндз гхахар ]   чинелист
տկահար, տկասրնգահար, տկճորահար   [ дъгахар, дъгасърънкахар, дъгджорахар ]   гайдар
բարձրասրնգահար   [ парцрасърънкахар ]   обоист
որսափողահար   [ ворсапогхахар ]   валдхорнист
վինահար   [ винахар ]   свирещ на лютня
տաւիղահար   [ давигхахар ]   арфист
քնարահար   [ кънарахар ]   свирещ на лира
կիթառահար   [ гитаррахар ]   китарист
փանդռահար   [ пантъррахар ]   свирещ на цитра
նրբասրնգահար   [ нърпасърънкахар ]   кларинетист
թաւափողահար   [ тавапогхахар ]   фаготист


Երգը մարդը կ'ազնուացնէ   [ йеркъ мартъ г'азнъвацъне ]   Песента облагородява човека
Ով որ կ'երգե, չարութիւն չի մտածեր   [ ов вор г'ерке, чарутюн чи ъдадзер ]   Който пее, зло не мисли
Երգահանը երգ կը յօրինէ   [ йеркаханъ йерк гъ хорине ]   Композиторът композира песни
Խմբավարը երգչախումբը կը վարէ   [ кхъмпаваръ йеркчакхумпъ гъ варе ]   Диригентът води хора
Ջութակահարին կը նուագակցի դաշնակահարը   [ чутагахарин гъ нъвакагци ташнагахаръ ]   На цигуларя акомпанира пианистът