Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Професии

Изкуство, Занаят, Специалност
Արուեստ, Արհեստ, Մասնագիտութիւն


արուեստ   [ арвесд ]   изкуство
գրագէտ, գրող   [ кракед, кърогх ]   писател
արուեստագէտ   [ арвесдакед ]   изкуствовед, артист
արհեստ   [ архесд ]   занаят
արհեստաւոր   [ архесдавор ]   занаятчия
մասնագիտութիւն   [ маснакидутюн ]   специалност
մասնագէտ   [ маснакед ]   специалист
գեղարուեստ   [ кегхарвесд ]   изящно изкуство
գեղարուեստական գրականութիւն   [ кегхарвесдаган краганутюн ]   художествена литература
գրականագէտ   [ краганакед ]   литератор
երաժշտութիւն   [ йеражъщдутюн ]   музика
երաժշտագէտ   [ йеражъшдакед ]   музиковед, музиколог
երաժիշտ   [ йеражишд ]   музикант
երգահան, նուագահան, յօրինող   [ йеркахан, нъвакахан, хориногх ]   композитор
կերպարուեստ   [ гербарвесд ]   изобразително изкуство
գեղանկարչութիւն   [ кегханъгарчутюн ]   художество
գեղանկարիչ, գծագրիչ   [ кегханъгарич, къдзакрич ]   художник
քանդակագործութիւն, արձանագործութիւն   [ кантагакордзутюн, арцанакордзутюн ]   скулптура
քանդակագործ, արձանագործ   [ кантагакордз, арцанакордз ]   скулптор
ճարտարապետութիւն   [ джардарабедутюн ]   архитектура
ճարտարապետ   [ джардарабед ]   архитект
թատերական արուեստ   [ тадераган арвесд ]   театрално изкуство
թատերագրութիւն   [ тадеракрутюн ]   драматургия
թատերգակ, թատերգու, թատերագիր   [ тадеркаг, тадерку, тадеракир ]   драматург
բեմագրութիւն   [ пемакрутюн ]   сценарий
բեմագիր   [ пемакир ]   сценарист
դերասան   [ терасан ]   актьор
բեմադրիչ   [ пематрич ]   режисьор, постановчик
մնջկատակ, մնջկատակութիւն   [ мънчгадаг, мънчгадагутюн ]   пантомима
շարժանկարային արուեստ   [ шаржанъгараин арвесд ]   киноизкуство
շարժանկարչութիւն   [ шаранъгарчутюн ]   кинематография
պարարուեստ, կաքաւարուեստ   [ барарвесд, гакаварвесд ]   танцово изкуство
պարող   [ барогх ]   танцьор, балетист
պարուհի   [ барухи ]   танцьорка, балерина
որմանկարչութիւն   [ ворманъгарчутюн ]   стенописно изкуство
որմանկարիչ   [ ворманъгарич ]   стенописец
կիրառական արուեստ   [ гирарраган арвесд ]   приложно изкуство
վիմագրութիւն   [ вимакрутюн ]   литография
վիմագիր   [ вимакир ]   литограф
երփնավիմագրութիւն   [ йерпнавимакрутюн ]   хромолитография
երփնավիմագիր   [ йерпнавимакир ]   хромолитограф
զարդարուեստ, զարդայարդարանքի արուեստ   [ зартарвесд, зартахартаранки арвесд ]   декоративно изкуство
գեղարուեստական լուսանկարչութիւն   [ кехарвесдаган лусанъгарчутюн ]   художествена фотография
ծաղրանկար   [ дзагхранъгар ]   карикатура
ծաղրանկարիչ   [ дзагхранъгарич ]   карикатурист
ճարտարական գեղագիտութիւն   [ джардараган кегхакидутюн ]   промишлена естетика
գեղարուեստական մարզանք, գեղամարզանք   [ кегхарвесдаган марзанк, кегхамарзанк ]   художествена гимнастика
գեղասահանք   [ кегхасаханк ]   художествено пързаляне
ճարտասանական (հռետորական) արուեստ   [ джардасанаган (хрредораган) арвесд ]   риторично изкуство
ճարտասան, ճարտարախօս հռետոր   [ джардасан, джардаракхос, хрредор ]   оратор, ритор, вития
կօշկակարութիւն   [ гошгагарутюн ]   обущарство
կօշկակար   [ гошгагар ]   обущар
մուճակագործութիւն   [ муджагакордзутюн ]   чехларство
մուճակագործ   [ муджагакордз ]   чехлар
հնակարկատութիւն   [ хънагаргадутюн ]   кърпачество
հնակարկատ   [ хънагаргад ]   кърпач
դերձակութիւն   [ терцагутюн ]   шивачество
դերձակ   [ терцаг ]   шивач
հիւսորդութիւն   [ хюсортутюн ]   плетачество
հիւսորդ, հիւսող   [ хюсорт, хюсогх ]   плетач
ոստայնանկութիւն, ջուլհակութիւն   [ восдайнангутюн, чулхагутюн ]   тъкачество
ոստայնանկ , ջուլհակ   [ восдайнанг, чулхаг ]   тъкач
կաշեգործութիւն, մորթագործութիւն, խաղախորդութիւն   [ гашекордзутюн, мортакордзутюн, кхагхакхортутюн ]   кожарство
կաշեգերծ, մորթագործ, խաղախորդ   [ гашекордз, мортакордз, кхагхакхорт ]   кожар
մուշտակագործութիւն   [ мущдагакордзутюн ]   кожухарство
մուշտակագործ, ճոն   [ мущдагакордз, джон ]   кожухар
լուսանկարչութիւն   [ лусанъгарчутюн ]   фотография
լուսանկարիչ   [ лусанъгарич ]   фотограф
ոսկերչութիւն   [ восгерчутюн ]   златарство
ոսկերիչ   [ восгерич ]   златар
փորագրութիւն   [ поракрутюн ]   гравьорство
փորագրիչ   [ поракрич ]   гравьор
ժամագործութիւն   [ жамакордзутюн ]   часовникарство
ժամագործ   [ жамакордз ]   часовникар
երկաթագործութիւն   [ йергатакордзутюн ]   железарство
երկաթագործ   [ йергатакордз ]   железар
թիթեղագործութիւն   [ титегхакордзутюн ]   тенекеджийство
թիթեղագործ   [ титегхакордз ]   тенекеджия
ձուլագործութիւն   [ цулакордзутюн ]   леярство
ձուլիչ   [ цулич ]   леяр
խառատութիւն   [ кхаррадутюн ]   стругарство
խառատ   [ кхаррад ]   стругар
մետաղագործութիւն   [ медагхакордзутюн ]   металургия
մետաղագործ   [ медагхакордз ]   металург
խեցագործութիւն, բրուտագործութիւն   [ кхецакордзутюн, прудакордзутюн ]   грънчарство, керамика
խեցագործ, բրուտ   [ кхецакордз, пруд ]   грънчар, керамик
ատաղձագործութիւն   [ адагхцакордзутюн ]   дърводелство
ատաղձագործ   [ адагхцакордз ]   дърводелец
որմածութիւն, հիւսնութիւն   [ вормадзутюн, хюснутюн ]   зидарство
որմնադիր, հիւսն   [ вормнатир, хюсън ]   зидар
պայտարութիւն   [ байдарутюн ]   подковачество
պայտար   [ байдар ]   подковач
տպագրութիւն   [ дъбакрутюн ]   печатарство
տպագրիչ   [ дъбакрич ]   печатар
բազմագրութիւն   [ пазмакрутюн ]   полиграфия
բազմագրող, բազմագիր   [ пазмакрогх, пазмакир ]   полиграф
գորգագործութիւն   [ коркакордзутюн ]   килимарство
գորգագործ   [ коркакордз ]   килимар
կապերտագործութիւն, կարպետագործութիւն   [ габердакордзутюн, гарбедакордзутюн ]   производство на черги
կապերտագործ, կարպետագործ   [ габердакордз, гарбедакордз ]   производител на черги
մսագործութիւն   [ мъсакордзутюн ]   месарство
մսագործ   [ мъсакордз ]   месар
երշիկագործութիւն   [ йершигакордзутюн ]   колбасарство
երշիկագործ   [ йершигакордз ]   колбасар
պանրագործութիւն   [ банракордзутюн ]   сиренярство
պանրագործ   [ банракордз ]   сиреняр
կազմարարութիւն   [ газмарарутюн ]   подвързачество
կազմարար   [ газмарар ]   подвързач
ծաղարարութիւն   [ дзагхарарутюн ]   баничарство
ծաղարար   [ дзагхарар ]   баничар
հացագործութիւն   [ хацакордзутюн ]   хлебарство
հացագործ   [ хацакордз ]   хлебар
փռապանութիւն   [ пъррабанутюн ]   фурнаджийство
փռապան   [ пъррабан ]   фурнаджия
ջաղացպանութիւն   [ чагхацбанутюн ]   мелничарство
ջաղացպան   [ чагхацбан ]   мелничар
հողագործութիւն, երկրագործութիւն   [ хогхакордзутюн, йергракордзутюн ]   земеделие
հողագործ, երկրագործ   [ хогхакордз, йергракордз ]   земеделец
բուսաբուծութիւն   [ пусапудзутюн ]   растениевъдство
բուսաբոյծ   [ пусапуйдз ]   растениевъд
այգեգործութիւն   [ айкекордзутюн ]   лозарство
այգեգործ   [ айкекордз ]   лозар
պարտիզպանութիւն   [ бардизбанутюн ]   градинарство
պարտիզպան   [ бардизбан ]   градинар
անտառաբուծութիւն   [ андаррапудзутюн ]   лесовъдство
անտառաբոյծ   [ андаррапуйдз ]   лесовъд
անասնաբուծութիւն   [ анаснапудзутюн ]   животновъдство
անասնաբոյծ   [ анаснапуйдз ]   животновъд
հանքագործութիւն, հանքափորութիւն   [ ханкакордзутюн, ханкапорутюн ]   рудничарство
հանքագործ, հանքափոր   [ ханкакордз, ханкапор ]   рудничар, миньор
ներկարարութիւն   [ нергарарутюн ]   бояджийство
ներկարար   [ нергарар ]   бояджия
ապակեգործութիւն   [ абагекордзутюн ]   стъкларство
ապակեգործ   [ абагекордз ]   стъклар
սափրչութիւն, վարսայարդարութիւն   [ сапръчутюн, варсахартарутюн ]   бръснарство, фризьорство, коафьорство
սափրիչ, վարսայարդար   [ саприч, варсахартар ]   бръснар, фризьор, коафьор
գլխարկագործութիւն, փեղուրագործութիւն   [ кълкхаргакордзутюн, пегхуракордзутюн ]   шапкарство
գլխարկագործ, փեղուրագործ   [ кълкхаргакордз, пегхуракордз ]   шапкар
սրճագործութիւն   [ сърджакордзутюн ]   кафеджийство
սրճագործ   [ сърджакордз ]   кафеджия
պակագործութիւն, գոհարագործութիւն   [ багакордзутюн, кохаракордзутюн ]   бижутерство
պակագործ, գոհարագործ   [ багакордз, кохаракордз ]   бижутер
շերամաբուծութիւն   [ шерамапудзутюн ]   бубарство
շերամաբոյծ   [ шерамапуйдз ]   бубар
փականագործութիւն   [ паганакордзутюн ]   шлосерство
փականագործ   [ паганокрдз ]   шлосер
կողպարարութիւն   [ гогхбарарутюн ]   ключарство
կողպարար   [ гогхбарар ]   ключар
հողագիտութիւն, հողատնտեսագիտութիւն, գիւղատնտեսագիտութիւն   [ хогхакидутюн, хогхадъндесакидутюн, кюгхадъндесакидутюн ]   агрономство
հողագէտ, հողատնտեսագէտ, գիւղատնտհսագէտ   [ хогхакед, хогхадъндесакед, кюгхадъндесакед ]   агроном
անասնաբուժութիւն   [ анаснапужутюн ]   ветеринарство
անասնաբոյժ   [ анаснапуйж ]   ветеринар
բժշկութիւն   [ пъжъшгутюн ]   медицина
բժիշկ   [ пъжишг ]   лекар
մանկաբարձութիւն   [ мангапарцутюн ]   акушерство
մանկաբարձ   [ мангапарц ]   акушер
ատամնաբուժութիւն   [ адамнапужутюн ]   зъболекарство, стоматология
ատամնաբոյժ   [ адамнапуйж ]   зъболекар, стоматолог
դեղագործութիւն   [ тегхакордзутюн ]   аптекарство, фармация
դեղագործ   [ тегхакордз ]   аптекар, фармацевт
իրաւաբանութիւն   [ иравапанутюн ]   право
իրաւաբան, իրաւագէտ   [ иравапан, иравакед ]   правист, юрист
ճարտարագիտութիւն   [ джардаракидутюн ]   инженерство
ճարտարագէտ   [ джардаракед ]   инженер
տոմարակալութիւն   [ домарагалутюн ]   счетоводство
տոմարակալ   [ домарагал ]   счетоводител
առեւտրականութիւն, վաճառականութիւն   [ арревдраганутюн, ваджарраганутюн ]   търговия
առեւտրական, վաճառական   [ арревдраган, ваджарраган ]   търговец
փերեզակութիւն   [ перезагутюн ]   амбулантство
փերեզակ   [ перезаг ]   амбулант
որսորդութիւն   [ ворсортутюн ]   лов, ловджийство
որսորդ   [ ворсорт ]   ловец
ձկնորսութիւն   [ цъгнорсутюн ]   риболов
ձկնորս   [ цъгнорс ]   риболовец
գործարար   [ кордзарар ]   бизнесмен, делови човек
գործաւոր, բանուոր, աշխատաւոր   [ кордзавор, панвор, ашкхадавор ]   работник, трудещ се


Հացագործութիւնը ամէնատարածուած արհեստներէն մէկն է   [ хацакордзутюнъ аменадарадзвадз архесднерен мегън е ]   Хлебарството е един от най-разпространените занаяти
Գորգագործութիւնը շատ տարածուած է հայոց մէջ   [ коркакордзутюнъ шад дарадзвадз е хайоц меч ]   Килимарството е много разпространено сред арменците
Ծովեզերեայ շատ բնակիչներ ձկնորսութեամբ կը զբաղին   [ дзовезеря шад пънагичнер цъгнорсутямп гъ зпагхин ]   Много крайморски жители се занимават с риболов
Այգեգործները գինի կ'արտադրեն   [ айкекордзнеръ кини г'ардатрен ]   Лозарите произвеждат вино
Անասնաբոյծը ընտանի կենդանիներ կը բուծանէ   [ анаснапуйдзъ ъндани гентанинер гъ пудзане ]   Животновъдът развъжда питомни животни