Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Образование

Образование, Наука, Култура
Ուսում, Գիտութիւն, Մշակոյթ


ուսում   [ усум ]   образование
գիտութիւն   [ кидутюн ]   наука
մշակոյթ   [ мъшагуйт ]   култура
դպրոց, վարժարան   [ тъброц, варжаран ]   училище
նախակրթարան   [ накхагъртаран ]   първоначално училище
միջնակարգ վարժարան   [ мичнагарк варжаран ]   прогимназия
երկրորդական վարժարան   [ йергрортаган варжаран ]   гимназия, лицей, колеж
արհեստագիտական վարժարան   [ архесдакидаган варжаран ]   техникум, занаятчийско училище
առեւտրական վարժարան   [ арревдъраган варжаран ]   търговско училище
հողագործական (երկրագործական) վարժարան   [ хогхакордзаган (йергракордзаган) варжаран ]   земеделско училище
արուեստի վարժարան   [ арвесди варжаран ]   училище за изкуство
գեղարուեստի վարժարան   [ кегхарвесди варжаран ]   училище за художество
երաժշտական վարժարան   [ йеражъшдаган варжаран ]   музикално училище
բարձրագոյն վարժարան   [ парцракуйн варжаран ]   висше училище
համալսարան   [ хамалсаран ]   университет
երաժշտական կաճառ, երաժշտանոց   [ йеражъшдаган гаджарр, йеражъшданоц ]   музикална академия, консерватория
գիտութեանց կաճառ   [ кидутянц гаджарр ]   академия на науките
գեղարուեստից կաճառ   [ кегхарвесдиц гаджарр ]   академия на изящните изкуства
մանկապարտէզ   [ мангабардез ]   детска градина
աշակերտ   [ ашагерд ]   ученик
ուսանող   [ усаногх ]   студент
ուսուցիչ   [ усуцич ]   учител
դասախօս, դասատու   [ тасакхос, тасаду ]   преподавател
դաստիարակ   [ тасдиараг ]   възпитател
ուսուցչապետ   [ усуцчабед ]   професор
տնօրէն   [ дънорен ]   директор
տեսուչ   [ десуч ]   ректор
սորվիլ   [ сорвил ]   уча
հետեւիլ, ուսանիլ   [ хедевил, усанйл ]   следвам
սորվեցնել, ուսուցանել   [ сорвецънел, усуцанел ]   уча
դասաւանդել   [ тасавантел ]   преподавам
դասաւանդութիւն   [ тасавантутюн ]   преподаване
դաստիարակել   [ тасдиарагел ]   възпитавам
դաստիարակութիւն   [ тасдиарагутюн ]   възпитание
կրթել   [ гъртел ]   образовам, възпитавам
կրթութիւն   [ гъртутюн ]   образование, възпитание
դասարան   [ тасаран ]   класна стая
լսարան   [ лъсаран ]   аудитория
կարգ   [ гарк ]   клас
գրասեղան   [ красегхан ]   чин, писалищна маса
դասագիրք   [ тасакирк ]   учебник
տետրակ   [ дедраг ]   тетрадка
գրիչ   [ кърич ]   писалка
մատիտ   [ мадид ]   молив
մելան, թանաք   [ мелан, танак ]   мастило
կաղամար   [ гагхамар ]   мастилница
կարկին   [ гаргин ]   пергел
անկիւնաչափ   [ ангюначап ]   ъгломер, гониометър
գրատախտակ   [ крадакхдаг ]   черна дъска, дъска за писане
կաւիճ   [ гавидж ]   тебешир
սպունգ   [ ъсбунк ]   гъба за бърсане
դաս   [ тас ]   урок
հարցաքննութիւն   [ харцакъннутюн ]   изпитване
քննութիւն   [ къннутюн ]   изпит
վկայական   [ въгаяган ]   свидетелство
աւարտական վկայական   [ авардаган въгаяган ]   диплома, зрелостно свидетелство
հանրային – հասարակական գիտութիւն   [ ханраин – хасарагаган кидутюн ]   обществена наука
մարդասիրական գիտութիւն   [ мартасираган кидутюн ]   хуманитарна наука
ճշգրիտ գիտութիւն   [ джъшкрид кидутюн ]   точна наука
գիւղտնտեսական գիտութիւն   [ кюгхдъндесаган кидутюн ]   селскостопанска наука
ուսումնական առարկայ   [ усумнаган аррарга ]   учебен предмет
մայրենի լեզու   [ майрени лезу ]   майчин език
ընթերցանութիւն   [ ънтерцанутюн ]   четене
քերականութիւն   [ кераганутюн ]   граматика
գրականութիւն   [ краганутюн ]   литература
ուսողութիւն   [ усогхутюн ]   математика
թուաբանութիւն   [ тъвапанутюн ]   смятане, аритметика
գրահաշիւ   [ кърахашив ]   алгебра
երկրաչափութիւն   [ йерграчапутюн ]   геометрия
եռանկիւնաչափութիւն   [ йеррангюначапутюн ]   тригонометрия
ձեւագրական երկրաչափութիւն   [ цевакраган йерграчапутюн ]   дескриптивна геометрия
վերլուծական երկրաչափութիւն   [ верлудзаган йерграчапутюн ]   аналитична геометрия
բանասիրութիւն   [ панасирутюн ]   филология
լեզուագիտութիւն   [ лезвакидутюн ]   езикознание
իրագիտութիւն   [ иракидутюн ]   предметознание
պատմութիւն   [ бадмутюн ]   история
աշխարհագրութիւն   [ ашкхархакрутюн ]   география
բնագիտութիւն   [ пънакидутюн ]   физика
բնապատմութիւն   [ пънабадмутюн ]   естествена история
երկրաբանութիւն   [ йерграпанутюн ]   геология
կենսաբանութիւն   [ генсапанутюн ]   биология
մանրակենսաբանութիւն   [ манрагенсапанутюн ]   микробиология
մարդակազմութիւն, կազմախօսութիւն   [ мартагазмутюн, газмакхосутюн ]   анатомия
բնախօսութիւն   [ пънакхосутюн ]   физиология
սաղմնաբանութիւն   [ сагхмнапанутюн ]   ембриология
տարրաբանութիւն, քիմիագիտութիւն   [ даррапанутюн, кимиакидутюн ]   химия
կենսատարրաբանութիւն, կենսաքիմիագիտութիւն   [ генсадаррапанутюн, генсакимиакидутюн ]   биохимия
տրամաբանութիւն   [ драмапанутюн ]   логика
իմաստասիրութիւն, փիլիսոփայութիւն   [ имасдасирутюн, пилисопаютюн ]   философия
հոգեբանութիւն   [ хокепанутюн ]   психология
բարոյագիտութիւն   [ пароякидутюн ]   етика
գեղագիտութիւն   [ кегхакидутюн ]   естетика
աստղագիտութիւն, աստղաբաշխութիւն, աստեղագիտութիւն, աստեղաբաշխութիւն   [ асдгхакидутюн, асдгхапашкхутюн, асдегхакидутюн, асдегхапашкхутюн ]   астрономия
ելեւմտագիտութիւն   [ йелевмъдакидутюн ]   финансова наука
տնտեսագիտութիւն   [ дъндесакидутюн ]   стопанска наука
ընկերաբանութիւն   [ ънгерапанутюн ]   социология
մանկավարժութիւն   [ мангаваржутюн ]   педагогика
գեղագրութիւն   [ кегхакрутюн ]   краснопис, калиграфия
սղագրութիւն   [ съгхакрутюн ]   стенография
իրաւաբանութիւն   [ иравапанутюн ]   правна наука
ճարտարագիտութիւն   [ джардаракидутюн ]   инженерство
ճարտարապետութիւն   [ джардарабедутюн ]   архитектура
հողագիտութիւն   [ хогхакидутюн ]   почвознание
գծագրութիւն   [ къдзакрутюн ]   рисуване
մարմնակրթանք   [ мармнагъртанк ]   физкултура
երգեցողութիւն   [ йеркецогхутюн ]   пеене
երաժշտագիտութիւն   [ йеражъшдакидутюн ]   музикознание
թատերագիտութիւն   [ тадеракидутюн ]   театрознание
թատրոն   [ тадрон ]   театър
թանգարան   [ танкаран ]   музей
ցուցահանդէս   [ цуцахантес ]   изложба
ընթերցարան   [ ънтерцаран ]   читалище
համերգասրահ   [ хамеркасрах ]   концертна зала
ներկայացում   [ нергаяцум ]   представление
թատերական ներկայացում   [ тадераган нергаяцум ]   театрално представление
շարժանկար, շարժապատկեր   [ шаржанъгар, шаржабадгер ]   филм
շարժանկարի ներկայացում   [ шаржанъгари нергаяцум ]   филмово представление
համերգ   [ хамерк ]   концерт
գրատուն, գրադարան, մատենադարան   [ крадун, кратаран, маденатаран ]   библиотека, книгохранилище
յանկերգ, կրկներգ   [ хангерк, гъргнерк ]   припев, рефрен


Ուսուցիչը կը դասաւանդէ, իսկ աշակերտը կը սորվի   [ усуцичъ гъ тасаванте, исг ашагердъ гъ сорви ]   Учителят преподава, а ученикът учи
Աշակերտը գրատախտակին վրայ կաւիճով կը գրէ, իսկ տետրակին մէջ գրիչով եւ մատիտով   [ ашагердъ крадакхдагин въра гавиджов гъ къре, исг дедрагин меч къричов йев мадидов ]   Ученикът пише на черната дъска с тебешир, а в тетрадката с писалка и молив
Համալսարանը բարձրագոյն վարժարան մըն է   [ хамалсаранъ парцракуйн варжаран мън е ]   Университетът е висше училище
Համալսարանին մէջ զանազան մասնագիտութեանց ճիւղեր կան   [ хамалсаранин меч заназан маснакидутянц джюгхер ган ]   В университета има факултети по разни специалности
Ընթերցարանները կարեւոր մշակութային հաստատութիւններ են   [ ънтерцараннеръ гаревор мъшагутаин хасдадутюннер ен ]   Читалищата са важни културни учреждения