Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Четириноги

Четириноги
Չորքոտանիներ


կով   [ гов ]   крава
երինջ   [ йеринч ]   млада крава, юница
եզ   [ йез ]   вол
ցուլ   [ цул ]   бик
գոմէշ   [ комеш ]   бивол
գոմէշիկ   [ комешиг ]   биволче, малаче
ոչխար   [ вочкхар ]   овца
մաքի   [ маки ]   женска овца
գառ, գառնուկ   [ карр, каррнуг ]   агне, агънце
խոյ   [ кхой ]   овен
վայրի ոչխար   [ вайри вочкхар ]   муфлон
այծ   [ айдз ]   коза
ուլ, ուլիկ   [ ул, улиг ]   яре, яренце
քարայծ   [ карайдз ]   дива коза
եզնաձի   [ йезнаци ]   як
խոզ   [ кхоз ]   свиня
խոճկոր   [ кходжгор ]   прасенце
ճագար   [ джакар ]   питомен заек
ձի   [ ци ]   кон
երիվար, նժոյգ   [ йеривар, нъжуйк ]   ездитен кон, елитен кон
յովատակ   [ ховадаг ]   жребец, мъжки кон
զամբիկ, ճակ, մատակ ձի   [ зампиг, джаг, мадаг ци ]   кобила
էշ, աւանակ   [ еш, аванаг ]   магаре
մտրուկ, քուռակ   [ мъдруг, курраг ]   конче, магаренце
ջորի   [ чори ]   муле, катър
շուն   [ шун ]   куче
քած   [ кадз ]   кучка
շնիկ, քոթոթ, լակոտ   [ шъниг, котот, лагод ]   кученце, кутре
գամփռ   [ кампърр ]   едро куче
քերծէ   [ кердзе ]   хрътка
որսաշուն, յուզաշուն   [ ворсашун, хузашун ]   копой
գայլաշուն   [ кайлашун ]   куче вълча порода
կատու   [ гаду ]   котка
ուղտ   [ угхд ]   камила
միասապատ ուղտ   [ миасабад угхд ]   едногърба камила
երկսապատ ուղտ   [ йергсабад угхд ]   двугърба камила
այծուղտ   [ айдзугхд ]   лама
փիղ   [ пигх ]   слон
կապիկ   [ габиг ]   маймуна
առիւծ   [ аррюдз ]   лъв
վագր   [ вакър ]   тигър
յովազ   [ ховаз ]   пантера
ինձ, ընձառիւծ, յովազառիւծ   [ инц, ънцаррюдз, ховазаррюдз ]   леопард
գայլ   [ кайл ]   вълк
աղուէս   [ агхвес ]   лисица
արջ   [ арч ]   мечка
եղնիկ   [ йегхниг ]   сърна
եղջերու   [ йегхчеру ]   елен
մարալ   [ марал ]   благороден елен
յամոյր   [ хамуйр ]   пъстър елен, лопатар
գետաձի, ձիագետի   [ кедаци, циакеди ]   хипопотам, речен кон
ռնգեղջիւր   [ ррънкегхчюр ]   носорог
կինճ, վարազ   [ гиндж, вараз ]   дива свиня
գետակինճ   [ кедагиндж ]   тапир
վիթ   [ вит ]   газела
այծեամ   [ айдзям ]   кошута
ցիռ   [ цирр ]   диво магаре
վագերաձի   [ вакераци ]   зебра
ընձուղտ   [ ънцугхд ]   жираф
բորենի   [ порени ]   хиена
շնագայլ   [ шънакайл ]   чакал
նապաստակ   [ набасдаг ]   заек
լուսան   [ лусан ]   рис
պիզոն, ամերիկեան վայրի ցուլ   [ бизон, америгян вайри цул ]   бизон
շիկամուկ   [ шигамуг ]   лалугер
ժանտակուզ   [ жандагуз ]   пор
իշղար, գորշուկ, փորսուղ   [ ишгхар, коршуг, порсугх ]   язовец, борсук
աքիս, մկնահարսուկ   [ акис, мъгнахарсуг ]   белка, невестулка, куница
կնգում   [ гънкум ]   хермелин
կզաքիս, զերտայ   [ гъзакис, зерда ]   златка
սամոյր   [ самуйр ]   самур, зибелин
ագեվազ   [ акеваз ]   кенгуру
սկիւрр   [ ъсгюр ]   катерица
մուկ   [ муг ]   мишка
առնէտ մուկ   [ аррнед муг ]   плъх
ոզնի   [ возни ]   таралеж, еж
կրիայ   [ гъриа ]   костенурка
խլուրդ   [ кхълурт ]   къртица
հնդկախոզ   [ хънтгакхоз ]   морско свинче


Շունը մարդուն ամէնահաւատարիմ ընկերն է   [ шунъ мартун аменахавадарим ънгерън е ]   Кучето е най-верният другар на човека
Կատուն մուկ կ’որսայ   [ гадун муг г'орса ]   Котката лови мишка
Խոզը ամէնակեր կենդանի է   [ кхозъ аменагер гентани е ]   Свинята е всеядно животно
Եղջերու շատ գեղեցիկ կոտոշներ ունի   [ йегхчерун шад кегхециг годошнер уни ]   Еленът има много красиви рога
Գետաձին ջրասէր կենդանի մըն է   [ кедацин чърасер гентани мън е ]   Хипопотамът е водолюбиво животно
Ընձուղտը երկար վիզ ունի   [ ънцугхдъ йергар виз уни ]   Жирафът има дълга шия
Սկիւռը ծառերուն վրայ կ’ապրի   [ ъсгюръ дзаррерун въра г'абри ]   Катерицата живее по дърветата
Վագերաձին Ափրիկէի մէջ տարածուած է   [ вакерацин апригеи меч дарадзвадз е ]   Зебрата е разпростанена в Африка