Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Среща

Среща, Запознанство
Հանդիպում, Ծանօթութիւն


հանդիպում   [ хантибум ]   среща
ժամադրավայր   [ жаматравайр ]   място на срещата
պատահական հանդիպում   [ бадахаган хантибум ]   случайна среща
ժամադրուած հանդիպում   [ жаматръвадз хантибум ]   уговорена среща
հաճելի հանդիպում   [ хаджели хантибум ]   приятна среща
ծանօթութիւն   [ дзанотутюн ]   запознанство
պատահական ծանօթութիւն   [ бадахаган дзанотутюн ]   случайно запознанство
ծանօթանանք   [ дзанотананк ]   да се запознаем


Ուրախ եմ Ձեզ հանդիպելուս   [ уракх ем цез хантибелус ]   Радвам се, че Ви срещам
Կէսօրին հանդիպում ունիմ բարեկամի մը հետ   [ гесорин хантибум уним парегами мъ хед ]   На обяд имам среща с един приятел
Ուր է Ձեր ժամադրավայրը   [ ур е цер жаматравайръ ]   Къде е мястото на срещата Ви?
Խնդրեմ ծանօթանանք   [ кхънтрем, дзанотананк ]   Моля да се запознаем
Ինչպէս կը կոչուիք   [ инчвес гъ гочвик ]   Как се наричате?
Ուրկէ կու գաք   [ урге гу как ]   Откъде идвате?
Ինչով կը զբաղիք   [ инчов гъ зпагхик ]   С какво се занимавате?
Ինչ նպատակով եկած էք հոս   [ инч нъбадагов йегадз ек хос ]   С каква цел сте дошли тук?