Условия за ползване

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „НЕМОС” ООД, наричано по-долу „НЕМОС” ООД от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://www.hy-bg.net (наричани по-долу Потребители), от друга.

„НЕМОС” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК: BG103560126, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.Дунав 28, имейл адрес: info@nemos.bg, телефон: 0875158426.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате търговски услуги, предлагани от сайта https://www.hy-bg.net. С визуализирането на https://www.hy-bg.net всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „НЕМОС” ООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „НЕМОС” ООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и „НЕМОС” ООД.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1 Електронния магазин, достъпен на сайта https://www.hy-bg.net, предоставя възможност на Потребителите да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от „НЕМОС” ООД стоки.


ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 2 (1) „НЕМОС” ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2) С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за „НЕМОС” ООД възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 3 (1) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор.

(2) Потребителят може да получава на посочения от него имейл информационен бюлетини, рекламни съобщения, информация относно промоции продукти и други. Потребителят има право да се откаже от получаването на такава информация.

(3) Чрез маркиране на чекбокс с текст „Съгласявам се с общите условия“, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „НЕМОС” ООД чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „НЕМОС” ООД може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на „НЕМОС”.


ПОРЪЧКА

Чл. 4 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „НЕМОС” ООД, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „НЕМОС” ООД стоки в електронния магазин.

(2) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „НЕМОС” ООД.

(3) При липса на наличност от дадена стока „НЕМОС” ООД си запазва правото да откаже поръчката.

(4) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на стоката, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.

(5) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

 

ЦЕНИ

Чл. 5 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „НЕМОС” ООД към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

(2) Цените на продуктите включват ДДС.

Чл. 6 „НЕМОС” ООД си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.


ПЛАЩАНЕ

Чл. 7 Потребителят може да заплати цената на поръчаните само чрез ППП – пощенски паричен превод. Потребителят заплаща цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката, с изключение на случаите с безплатна доставка.


ДОСТАВКА

Чл. 8 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на https://www.hy-bg.net .

(2) Преди изпращане на поръчаната стока, „НЕМОС” ООД има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

(3) „НЕМОС” ООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Чл. 9 Доставката се извършва в срокове, описани в „Как да поръчам?”. При извънредни обстоятелства „НЕМОС” ООД си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

Чл. 10 „НЕМОС” ООД си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта.


ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 11 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено  за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

(3) За упражняване правото на отказ „„НЕМОС” ООД предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „НЕМОС” ООД незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му.

(4) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с копие от разписката за ППП и фактурата, ако има такава, като ги предаде на „„НЕМОС” ООД, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

(5) При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

(6) „НЕМОС” ООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(7) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 4, без да уведоми „НЕМОС” ООД за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Чл. 12 „НЕМОС” ООД възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.


ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 13 Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

Чл. 14 Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

Чл. 15 (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

(2) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „НЕМОС” ООД ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

Чл. 16 (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за приспадане от цената.

(2) Рекламацията се подава писмено чрез посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. „НЕМОС” ООД представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

(3). При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

(4) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

  1. Разписка за ППП или фактура и номер на поръчката;
  2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
  3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(5) Ако „НЕМОС” ООД е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

Чл. 17 (1) „НЕМОС” ООД поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.

(2) „НЕМОС” ООД удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

Чл. 18 (1) „НЕМОС” ООД при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

(2) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

Чл. 19 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.


ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 20 „НЕМОС” ООД има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.


ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 21 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „НЕМОС” ООД (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „НЕМОС” ООД.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „НЕМОС” ООД. „НЕМОС” ООД има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „„НЕМОС” ООД

(4) „НЕМОС” ООД си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „НЕМОС” ООД има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.


ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 22 Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „„НЕМОС” ООД или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Чл. 23 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 24 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.


ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Чл. 25 Органите, регулиращи дейността на „НЕМОС” ООД са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

За КЗЛД:

  • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
  • тел: 02/91-53-518
  • email: kzld@cpdp.bg
  • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2


СПОРОВЕ

Чл. 26 (1) Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

(2) Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

(3) Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги,

(4) Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите наhttps://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show


СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 27 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.


ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 28 (1) „НЕМОС” ООД се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „НЕМОС” ООД в срок от една седмица от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.


ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 29 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.