Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Разпределителни Числа

Разпределителни Числа
Բաշխական Թիւեր


մէկական, մէցմէկ   [ мегаган, меймег ]   по един
երկուական, երկուքական, երկերկու   [ йергуаган, йергукаган, йергйергу ]   по два
երեքական   [ йерекаган ]   по три
զորսական   [ чорсаган ]   по четири
հինգական   [ хинкаган ]   по пет
վեցական   [ вецаган ]   по шест
եօթական   [ йотаган ]   по седем
ութական   [ утаган ]   по осем
իննական   [ иннаган ]   по девет
տասնական   [ даснаган ]   по десет
հարիւրական   [ харюраган ]   по сто
հազարական   [ хазараган ]   по хиляда


Բացարձակ թիւերը բանի մը համարը ցոյց կու տան   [ пацарцаг тиверъ пени мъ хамаръ цуйц гудан ]   Числителните бройни показват бройката на нещо
Բացարձակ թիւերը թուաբանութեան մէջ կը գործածուին   [ пацарцаг тиверъ тъвапанутян меч гъ кордзадзвин ]   Числителните бройни се употребяват в аритметиката
Այս թիւերով կը կատարենք գումարումի, հանումի, բազմապատկումի, բաժանումի եւայլն գործողութիւնները   [ айс тиверов гъ гадаренк кумаруми, хануми, пазмабадгуми, пажануми йевайлън кордзогхутюннеръ ]   С тези цифри извършваме действията по събиране, изваждане, умножение, деление и други
Այս գործողութիւններուն մէջ կը գործածենք “առաւել”, “պակաս”, “անգամ”, “բաժանեալ” բառերը   [ айс кордзогхутюннерун меч гъ кордзадзенк „арравел", „багас", „анкам", “пажанял" парреръ ]   В тези действия употребяваме думите „плюс" („и”), „минус" („без"), „по", „делено"
Հինգ առաւել չորս կ’ընէ ինը   [ хинк арравел чорс г'ъне инъ ]   Пет плюс четири прави девет
Հինգ անգամ երկու կ’ընէ տասը   [ хинк анкам йергу г'ъне дасъ ]   Пет по две прави десет
Դասական թիւերը բանի մը քանիերորդ ըլլալը ցոյց կու տան   [ тасаган тиверъ пани мъ каниерорт ъллалъ цуйц гу дан ]   Числителните редни показват кое по ред е дадено нещо
Մեր բնակարանը երկրորդ յարկի վրայ կը գտնուի   [ мер пънагаранъ йергрорт харги вра гъ къднъви ]   Нашето жилище се намира на втория етаж
Բաշխական թիւերը ցոյց կու տան բանի մը քանիական բաշխուած ըլլալը   [ пашкхаган тиверъ цуйц гу дан пани мъ каниаган пашкхъвадз ъллалъ ]   Разпределителните числа показват по колко се разпределя от дадено нещо
Մայրը իր տղոց մէկական (մէյմէկ) խնձոր տուաւ   [ майръ ир дъгхоц мегаган (меймег) кхънцор дъвав ]   Майката даде на своите деца по една ябълка
Կոտորակային թիւերը ցոյց կու տան բանի մը մասը   [ годорагаин тиверъ цуйц гу дан пани мъ масъ ]   Дробните числа показват част от нещо
Յաճախորդը երեք քառորդ քիլօ պանիր գնեց   [ хаджакхортъ йерек каррорт кило банир кънец ]   Клиентът купи три четвърти килограма сирене