Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Мерки за Тежина

Мерки за Тежина
Ծանրութեան Չափեր


կրամ   [ грам ]   грам
քիլօ   [ кило ]   кило
քառորդ քիլօ   [ каррорт кило ]   четвърт кило
կէս քիլօ   [ гес кило ]   половин кило
թոն   [ тон ]   тон
կոտ   [ год ]   крина
քաշ   [ каш ]   ока
կշիռք, կշիռ   [ гъширрк, гъширр ]   теглилка, тегло


Քիլօն իբրեւ ծանրութեան չափ ընդունուած է գրեթէ ամբողջ աշխարհի մէջ   [ килон ипрев дзанрутян чап ънтунвадз е крете ампогхч ашкхархи меч ]   Килограмът като мярка за тежина е прието почти в цял свят
Կան սակայն երկիրներ, որոնք տարբեր չափեր ունին ծանրութեան համար   [ ган сагайн йергирнер, воронк дарпер чапер унин дзанрутян хамар ]   Има обаче страни, които имат различни мерки за тежина
Լիտրը հեղուկներու չափ մըն է   [ лидръ хегхугнеру чап мън е ]   Литърът е мярка за течност
Երկրի մը մակերեսը քառակուսի քիլօմէթրով կը չափուի   [ йергри мъ магересъ каррагуси километров гъ чапви ]   Площта на една Държава се измерва в квадратни километри
Մեծ տակառները քանի մը խորանարդ մէթր ծաւալ ունին   [ медз дагаррнеръ кани мъ кхоранарт метър дзавал унин ]   Големите бъчви имат обем няколко кубически метра
Քիլօն, լիտրը, մէթրը չափի տեսակներ են   [ килон, лидръ, метръ чапи десагнер йен ]   Килото, литърът, метърът са видове мерки