Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Времето

Времето (метеорологическо)
Օդը


օդ   [ от ]   време (метеорологическо)
կլիմայ   [ глима ]   климат
ջերմութիւն   [ чермутюн ]   температура
ջերմաչափ   [ чермачап ]   термометър
տաքութիւն, գոլ, ջերմութիւն   [ дакутюн, кол, чермутюн ]   топлина
շոգ   [ шок ]   слънчева топлина
տաք օդ   [ дак от ]   топло време
տօթ   [ дот ]   жега
պաղ օդ, ցուրտ օդ   [ багх от, цурд от ]   студено време
սառնամանիք օդ   [ саррнаманик от ]   ледено време
մեղմ օդ   [ мегхм от ]   меко време
փոթորկոտ օդ   [ поторгод от ]   бурно време
զեփիւռ կը փչէ   [ зепюрр гъ пъче ]   духа зефир
հով (քամի) կը փչէ   [ хов (ками) гъ пъче ]   духа вятър
սաստիկ հով, փոթորիկ   [ сасдиг хов, поториг ]   силен вятър, буря
մրրիկ   [ мърриг ]   ураган
խորշակ կը փչէ   [ кхоршаг гъ пъче ]   духа сух горещ вятър
արեւոտ օդ   [ аревод от ]   слънчево време
մռայլ օդ   [ мъррайл от ]   навъсено време
ամպոտ երկինք   [ амбод йергинк ]   облачно небе
անամպ երկինք   [ анамб йергинк ]   безоблачно небе
միգամած, մշուշոտ, մարախլապատ օդ   [ микамадз, мъшушод, маракхлабад от ]   мъгливо време
թօնուտ օդ   [ тонуд от ]   влажно (кишаво) време
անձրեւոտ օդ   [ анцревод от ]   дъждовно време
անձրեւ կը տեղայ (կու գայ), կ’անձրեւէ   [ анцрев гъ дегха (гу ка), г’анцреве ]   вали (пада) дъжд
ձիւն կը տեղայ (կու գայ), կը ձիւնէ   [ цюн гъ дегха (гу ка), гъ цюне ]   вали (пада) сняг
ձիւնախառն անձրեւ կու գայ   [ цюнакхаррън анцрев гу ка ]   пада лапавица
կարկուտ կը տեղայ   [ гаргуд гъ дегха ]   пада градушка
որոտում   [ вородум ]   гръм, гърмеж
կ’որոտայ   [ г’орода ]   гърми
կը կայծէ   [ гъ гайдзе ]   святка
կը շանթահարէ   [ гъ шантахаре ]   удря мълния
շանթարգել   [ шантаркел ]   гръмоотвод
լուսնոտ գիշեր   [ луснод кишер ]   лунна нощ
աստղոտ գիշեր   [ асдгход кишер ]   звездна нощ
լուսաւոր, լոյս օր   [ лусавор, луйс ор ]   светъл ден
խաւարած, խաւար, մութ օր   [ кхаварадз, кхавар, мут ор ]   тъмен, мрачен ден
շոգիացում   [ шокиацум ]   изпарение
օդերեւոյթ   [ отеревуйт ]   метеор
դերեւութաբանութիւն   [ отеревутапанутюн ]   метеорология
օդերեւութաբան   [ отеревутапан ]   метеоролог


Արեւադարձային երկիրներուն մէջ օդը միշտ տաք է   [ ареватарцаин йергирнерун меч отъ мишд дак е ]   В тропическите страни времето винаги е топло
Հիւսիսային երկիրներուն կլիման ցուրտ է   [ хюсисаин йергирнерун глиман цурд е ]   Климатът на северните страни е студен
Բեւեռներուն մէջ սառնամանիք օդ կը տիրէ   [ певеррнерун меч саррнаманик от гъ дире ]   На полюсите господства ледено студено време
Տեղատարափ անձրեւի ատեն լաւ է դուրս չելլել   [ дегхадарап анцреви аден лав е турс челлел ]   При пороен дъжд добре е да не се излиза вън
Ծառի տակ պէտք չէ մնալ կայծակ կեցած ատեն   [ дзари даг бедк че мънал гайдзаг гецадз аден ]   Не трябва да се стои под дърво, когато има светкавица
Տօթ օդին շոգիացումը զօրաւոր է   [ дот отин шокиацумъ зоравор е ]   При жега изпаренитено е силно
Երբ զեփիւռը կը փչէ, օդը մեղմ կ’ըլլայ   [ йерп зепюрръ гъ пъче, отъ мегхм г'ълла ]   Когато духа зефирът, времето е меко
Լուսնոտ ու աստղոտ գիշերները շատ հաճելի են   [ луснод у асдгход кишернеръ шад хаджели ен ]   Лунните и звездните нощи са много приятни
Օդերեւութաբանութիւնը օդոլորտի հետ կապուած գիտութիւն մըն է   [ отеревутапанутюнъ отолорди хед габвадз кидутюн мън е ]   Метеорологията е наука, свързана с атмосферата