Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Съгласие

Съгласие, Отказ, Съжаление, Съчувствие
Համաձայնութիւն, Մերժում, Ցաւիլ, Ցաւակցիլ


համաձայնութիւն   [ хамацайнутюн ]   съгласие
համաձայն եմ   [ хамацайн ем ]   съгласен съм
այո   [ айо ]   да
մերժում   [ мержум ]   отказ
կը մերժեմ   [ гъ мержем ]   отказвам
ոչ   [ воч ]   не
կը ցաւիմ   [ гъ цавим ]   съжалявам
ցաւակցութիւն   [ цавагцутюн ]   съболезнование
ցաւակցութիւն կը յայտնեմ   [ цавагцутюн гъ хайднем ]   изказвам съболезнование
վշտակցութիւն   [ въшдагцутюн ]   съболезнование
կարեկցութիւն   [ гарегцутюн ]   съчувствие, съпричастност


Համաձայն եմ Ձեր առաջարկին   [ хамацайн ем цер аррачаргин ]   Съгласен съм с предложението Ви
Այո, պատրաստ եմ գործակցելու   [ айо, бадрасд ем кордзагцелу ]   Да, съгласен съм да сътруднича
Ոչ, համաձայն չեմ գործակցիլ   [ воч, хамацайн чем кордзагцил ]   Не, не съм съгласен да сътруднича
Առաջարկիս մերժում ստացայ   [ аррачаргис мержум сдаца ]   Получих отказ на предложението ми
Կը ցաւիմ, որ երէկ բացակայ էիք   [ гъ цавим, вор йерег пацага еик ]   Съжалявам, че вчера отсъствахте
Ցաւակցութիւն կը յայտնեմ Ձեր դառն կորուստին համար   [ цавагцутюн гъ хайднем цер таррън горусдин хамар ]   Изказвам съболезнование за тежката Ви загуба
Կարեկցութիւն ունիմ իր վիճակին հանդէպ   [ гарегцутюн уним ир виджагин хантеб ]   Имам съчувствие към положението му