Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Числителни Дробни

Числителни Дробни
Կոտորակային Թիւեր


մէկ երկրորդ, կէս   [ мег йергрорт, гес ]   една втора, половина
մէկ չորրորդ, քառորդ   [ мег чоррорт, каррорт ]   една четвърт, четвъртина
չորս հինգերորդ   [ чорс хинкерорт ]   четири пети
մէկ տասներորդ   [ мег даснерорт ]   една десета
հինգ տասներկուերորդ   [ хинк даснъйергуерорт ]   пет дванадесети
մէկ հարիւրերորդ   [ мег харюрерорт ]   една стотна
մէկ հազարերորդ   [ мег хазарерорт ]   една хилядна


Բացարձակ թիւերը բանի մը համարը ցոյց կու տան   [ пацарцаг тиверъ пени мъ хамаръ цуйц гудан ]   Числителните бройни показват бройката на нещо
Բացարձակ թիւերը թուաբանութեան մէջ կը գործածուին   [ пацарцаг тиверъ тъвапанутян меч гъ кордзадзвин ]   Числителните бройни се употребяват в аритметиката
Այս թիւերով կը կատարենք գումարումի, հանումի, բազմապատկումի, բաժանումի եւայլն գործողութիւնները   [ айс тиверов гъ гадаренк кумаруми, хануми, пазмабадгуми, пажануми йевайлън кордзогхутюннеръ ]   С тези цифри извършваме действията по събиране, изваждане, умножение, деление и други
Այս գործողութիւններուն մէջ կը գործածենք “առաւել”, “պակաս”, “անգամ”, “բաժանեալ” բառերը   [ айс кордзогхутюннерун меч гъ кордзадзенк „арравел", „багас", „анкам", “пажанял" парреръ ]   В тези действия употребяваме думите „плюс" („и”), „минус" („без"), „по", „делено"
Հինգ առաւել չորս կ’ընէ ինը   [ хинк арравел чорс г'ъне инъ ]   Пет плюс четири прави девет
Հինգ անգամ երկու կ’ընէ տասը   [ хинк анкам йергу г'ъне дасъ ]   Пет по две прави десет
Դասական թիւերը բանի մը քանիերորդ ըլլալը ցոյց կու տան   [ тасаган тиверъ пани мъ каниерорт ъллалъ цуйц гу дан ]   Числителните редни показват кое по ред е дадено нещо
Մեր բնակարանը երկրորդ յարկի վրայ կը գտնուի   [ мер пънагаранъ йергрорт харги вра гъ къднъви ]   Нашето жилище се намира на втория етаж
Բաշխական թիւերը ցոյց կու տան բանի մը քանիական բաշխուած ըլլալը   [ пашкхаган тиверъ цуйц гу дан пани мъ каниаган пашкхъвадз ъллалъ ]   Разпределителните числа показват по колко се разпределя от дадено нещо
Մայրը իր տղոց մէկական (մէյմէկ) խնձոր տուաւ   [ майръ ир дъгхоц мегаган (меймег) кхънцор дъвав ]   Майката даде на своите деца по една ябълка
Կոտորակային թիւերը ցոյց կու տան բանի մը մասը   [ годорагаин тиверъ цуйц гу дан пани мъ масъ ]   Дробните числа показват част от нещо
Յաճախորդը երեք քառորդ քիլօ պանիր գնեց   [ хаджакхортъ йерек каррорт кило банир кънец ]   Клиентът купи три четвърти килограма сирене