Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Литература

Литература, Литературни Жанрове и Форми
Գրականութիւն, Գրական Սեռեր եւ Ձեւեր


գրականութիւն, մատենագրութիւն   [ краганутюн, маденакрутюн ]   литература, писменост, книжнина
գրականագիտութիւն   [ краганакидутюн ]   литературознание
գրական սեռ   [ краган серр ]   литературен жанр
գրական ձեւ   [ краган цев ]   литературна форма
բանաստեղծութիւն, բանահիւսութիւն, քերթողութիւն   [ панасдегх дзутюн, панахюсутюн, кертогхутюн ]   поезия
չափածոյ խօսք   [ чападзо кхоск ]   мерена реч
ոտանաւոր   [ воданавор ]   стихотворение
քնարերգութիւն   [ кънареркутюн ]   лирика
արձակ   [ арцаг ]   проза
գեղարուեստական արձակ   [ кегхарвесдаган арцаг ]   художествена проза
թատրերգութիւն   [ тадреркутюн ]   драма
տաղ, տաղերգութիւն   [ дагх, дагхеркутюн ]   ода
օրհներգ   [ орхнерк ]   химн
եղերերգութիւն   [ йегхереркутюн ]   елегия
երգիծանք, երգիծաբանութիւն   [ йеркидзанк, йеркидзапанутюн ]   сатира
տապանագրութիւն, դամբանագրութիւն   [ дабанакрутюн, тампанакрутюн ]   епитафия
մակագրութիւն   [ магакрутюн ]   епиграма
պատմուածք   [ бадмъвадзк ]   разказ
վէպ   [ веб ]   роман
պատմական վէպ   [ бадмаган веб ]   исторически роман
քրէական վէպ   [ креаган веб ]   криминален роман
երեւակայածին վէպ   [ йеревагаядзин веб ]   фантастичен роман
մանրավէպ, վիպակ   [ манравеб, вибаг ]   повест
նորավէպ   [ норавеб ]   новела
դիւցազներգութիւն   [ тюцазнеркутюн ]   епопея
գրական փորձ   [ краган порц ]   есе
առասպել   [ аррасбел ]   мит
դիցաբանութիւն   [ тицапанутюн ]   митология
աւանդավէպ, աւանդութիւն   [ авантавеб, авантутюн ]   легенда, предание
հեքեաթ   [ хекят ]   приказка
առակ   [ арраг ]   басня, притча
առած   [ аррадз ]   поговорка
շուտասելուկ   [ шудаселуг ]   скоропоговорка
մասնավէպ   [ маснавеб ]   анекдот
հանելուկ   [ ханелуг ]   гатанка
ուրուագրութիւն   [ урвакрутюн ]   очерк, ескиз
հովուերգութիւն   [ ховверкутюн ]   идилия
ներբող   [ нерпогх ]   дитирамб
ներբողաճառ   [ нерпогхаджарр ]   панегирик
գեղօն   [ кегхон ]   балада
ձօն   [ цон ]   посвещение
քերթուած, քերթութիւն   [ кертвадз, кертутюн ]   поема
կատակերգութիւն, զաւեշտագրութիւն   [ гадагеркутюн, завешдакрутюн ]   комедия
ողբերգութիւն   [ вогхперкутюн ]   трагедия
ողբերգակատակերգութիւն   [ вогхперкагадагеркутюн ]   трагикомедия
խեղկատակութիւն   [ кхегхгадагудюн ]   фарс
մարտական գրականութիւն   [ мардаган краганутюн ]   батална литература
վկայաբանութիւն, մարտիրոսագրութիւն   [ въгаяпанутюн, мардиросакрутюн ]   мартирология
պատմագրութիւն   [ бадмакрутюн ]   историография
հնէագրութիւն   [ хънеакрутюн ]   археография
յուշագրութիւն   [ хушакрутюн ]   мемоари
կենսագրութիւն   [ генсакрутюн ]   биография
ինքնակենսագրութիւն   [ инкнагенсакрутюн ]   автобиография
անվաւերական (ոչ կանոնական) գրականութիւն   [ анвавераган (воч ганонаган) краганутюн ]   апокрифна книжнина
ջատագովական   [ чадаковаган ]   апологетика
խորհրդախաղ   [ кхорхъртакхагх ]   мистерия, драма с религиозно съдържание
բարոյախաղ   [ пароякхагх ]   нравоучителна драма
քնարական շեղում   [ кънараган шегхум ]   лирическо отклонение
փոխաբերութիւն   [ покхаперутюн ]   метафора
յետադարձութիւն, հակաշրջում   [ хедатарцутюн, хагашърчум ]   анастрофа
մեղմաբանութիւն   [ мегхмапанутюн ]   евфемизъм
յարակրկնութիւն   [ харагъргнутюн ]   анафора
յարայեղութիւն   [ харахегхутюн ]   метабола
շրջաբանութիւն   [ шърчапанутюн ]   перифраза
այլաբանութիւն, այլասացութիւն   [ айлапанутюн, айласацутюн ]   алегория
կրկնաբանութիւն, նոյնաբանութիւն   [ гъргнапанутюн, нуйнапанутюн ]   тавтология
գրական դպրոց, գրական ուղղութիւն   [ краган тъброц, краган угхъгхутюн ]   литературна школа, литературно направление
դասականութիւն   [ тасаганутюн ]   класика
վիպականութիւն   [ вибаганутюн ]   романтика
իրապաշտութիւն   [ ирабашдутюн ]   реализъм
գերիրապաշտութիւն   [ керирабашдутюн ]   сюрреализъм
ներզգայապաշտութիւն, արտայայտչապաշտութիւն   [ нерзкаябашдутюн, ардахайдчабащцутюн ]   експресионизъм
բնապաշտութիւն   [ пънабашдутюн ]   натурализъм
խորհրդապաշտութիւն   [ кхорхъртабашдутюн ]   символизъм
ապագայապաշտութիւն   [ абакаябашдутюн ]   футуризъм
տպաւորապաշտութիւն   [ дъбаворабашдутюн ]   импресионизъм
անկումայնութիւն   [ ангумайнутюн ]   декадентство
գիրք, մատեան   [ кирк, мадян ]   книга
հատոր   [ хадор ]   том
պրակ   [ браг ]   брошура
տեղեկագիր, ծանօթագիր   [ дегхегакир, дзанотакир ]   бюлетин
վերնագիր, խորագիր   [ вернакир, кхоракир ]   заглавие
յառաջաբան, նախաբան   [ харрачапан, накхапан ]   предговор, пролог
ներածական   [ нерадзаган ]   увод
հատուած   [ хадвадз ]   пасаж, откъс
վերջաբան   [ верчапан ]   послеслов, епилог
ոճ   [ водж ]   стил
գեղարուեստական ոճ   [ кегхарвесдаган водж ]   художествен стил
գրական ոճ   [ краган водж ]   литературен стил
լակոնական ոճ   [ лагонаган водж ]   лаконически стил
վիմագրական ոճ   [ вимакраган водж ]   лапидарен стил
տուն   [ дун ]   куплет, строфа
յանգ   [ ханк ]   рима
նիւթ   [ нют ]   тема
բնաբան   [ пънапан ]   теза
հակադրութիւն   [ хагатрутюн ]   антитеза
համադրութիւն   [ хамартрутюн ]   синтеза
թատրերգակութիւն, թատերագրութիւն   [ тадреркагутюн, тадеракрутюн ]   драматургия
բեմագրութիւն   [ пемакрутюн ]   сценарий
օրացոյց   [ орацуйц ]   календар
տարեցոյց   [ дарецуйц ]   годишник, алманах
համայնագիտարան   [ хамайнакидаран ]   енциклопедия
հաւաքածոյ   [ хавакадзо ]   сборник
հատընտիր   [ хадъндир ]   христоматия
ծաղկաքաղ, բանաստեղծական հաւաքածոյ   [ дзагхгакагх, панасдегх дзаган хавакадзо ]   стихосбирка, антология
հրապարակագրութիւն   [ храбарагакрутюн ]   публицистика
ճանապարհորդագրութիւն   [ джанабархортакрутюн ]   пътепис
մամուլ   [ мамул ]   преса, печат
պարբերական մամուլ, պարբերական, պարբերաթերթ   [ барпераган мамул, барпераган, барператерт ]   периодичен печат, периодика
հանդէս   [ хантес ]   списание
լրագրութիւն   [ лъракрутюн ]   журналистика
լրագիր, թերթ   [ льракир, терт ]   вестник
թղթակցութիւն   [ тъгхтагцутюн ]   кореспонденция
լրաբերութիւն   [ лъраперутюн ]   репортаж
յօդուած   [ хотвадз ]   статия
յօդուածիկ, յօդիկ, հատուածիկ   [ хотвадзиг, хотиг, хадвадзиг ]   антрефиле
թերթօն   [ тертон ]   подлистник, фейлетон
խմբագրութիւն, խմբագրում   [ кхъмпакрутюн, кхъмпакрум ]   редактиране
մեկնաբանութիւն   [ мегнапанутюн ]   коментар
ժամանակագրութիւն, օրալուր   [ жаманагакрутюн, оралур ]   хроника
գրական քննադատութիւն   [ краган къннатадутюн ]   литературна критика
գրական գնահատում   [ краган кънахадум ]   литературна рецензия
գրաքննութիւն   [ къракъннутюн ]   цензура
բառարան   [ парраран ]   речник
գրացուցակ   [ кърацуцаг ]   каталог
երկ, երկասիրութիւն, ստեղծագործութիւն, աշխատասիրութիւն   [ йерг, йергасирутюн, ъсдегх дзакордзутюн, ашкхадасирутюн ]   творба, творчество, труд
երկնել, ստեղծագործել, աշխատասիրել   [ йергнел, ъсдегх дзакордзел, ашкхадасирел ]   творя, създавам творба
շարադրութիւն   [ шаратрутюн ]   съчинение
շարադրել   [ шаратрел ]   съчинявам
ժողովրդական ստեղծագործութիւն   [ жогховъртаган ъсдегх дзакордзутюн ]   народно творчество
ժողովրդական բանահիւսութիւն   [ жогховъртаган панахюсутюн ]   народна поезия
ազգագրութիւն   [ азкакрутюн ]   етнография
գրաքաղութիւն   [ къракагхутюн ]   компилация
թարգմանական գրականութիւն   [ таркманаган краганутюн ]   преводна литература
բանագողութիւն   [ панакогхутюн ]   плагиатство
դասախօսութիւն   [ тасакхосутюн ]   сказка
բանախօսութիւն, ատենախօսութիւն, ատենաբանութիւն   [ панакхосутюн, аденакхосутюн, аденапанутюн ]   реч
զեկոյց   [ зегуйц ]   доклад
հարցախոյզ, հարցախուզութիւն   [ харцакхуйз, харцакхузутюн ]   анкета
հարցազրոյց, ասուլիս   [ харцазъруйц, асулис ]   интервю
ճեպազրոյց   [ джебазъруйц ]   брифинг
նամակագրական սեռ   [ намагакраган серр ]   епистоларен жанр
նամակագրութիւն   [ намагакрутюн ]   епистола, писмописание
հեղինակ   [ хегхинаг ]   автор
բանաստեղծ   [ панасдегх дз ]   поет
արձակագիր   [ арцагакир ]   прозаик
գրագէտ, գրող   [ кракед, кърогх ]   писател
երգիծագիր   [ йеркидзакир ]   сатирик
վիպասան   [ вибасан ]   романист
թետերագիր   [ тедеракир ]   драматург
բեմագիր   [ пемакир ]   сценарист
հրապարակագիր   [ храбарагакир ]   публицист
լրագրող   [ лъракрогх ]   журналист
թղթակից   [ тъгхтагиц ]   кореспондент
լրաբեր   [ лърапер ]   репортьор
յօդուածագիր   [ хотвадзакир ]   автор на статия
խմբագիր   [ кхъмпакир ]   редактор
գլխաւոր (աւագ) խմբագիր, խմբագրապետ   [ кълкхавор (авак) кхъмпакир, кхъмпакрабед ]   главен редактор
խմբագրել   [ кхъмпакрел ]   редактирам
մեկնաբան   [ мегнапан ]   коментатор
մեկնաբանել   [ мегнапанел ]   коментирам
գրական քննադատ   [ краган къннатад ]   литературен критик
գրական գնահատիչ   [ краган кънахадич ]   литературен рецензент
գրաքննիչ   [ къракъннич ]   цензор
երկնող, ստեղծագործող, աշխատասիրող   [ йергногх, ъсдегхдзакордзогх, ашкхадасирогх ]   творец
մատենախօս   [ маденакхос ]   библиограф
ազգագիր   [ азкакир ]   етнограф
գրաքաղ, գրաքաղող   [ кракагх, кракагхогх ]   компилатор
գրաքաղել   [ кракагхел ]   компилирам
բանագող   [ панакогх ]   плагиат
բանագողութիւն ընել   [ панакогхутюн ънел ]   плагиатствам
թարգմանիչ   [ таркманич ]   преводач
թարգմանել   [ таркманел ]   превеждам
դասախօս   [ тасакхос ]   сказчик
դասախօսել   [ тасакхосел ]   изнасям сказка
բանախօս, ատենախօս, ատենաբան   [ панакхос, аденакхос, аденапан ]   оратор
բանախօսել, ատենախօսել, ատենաբանել   [ панакхосел, аденакхосел, аденапанел ]   държа реч
զեկուցանող, զեկուցող   [ зегуцаногх, зегуцогх ]   докладчик
զեկուցանել, զեկուցել   [ зегуцанел, зегуцел ]   докладвам
հարցախուզող   [ харцакхузогх ]   анкетьор
հարցախուզել   [ харцакхузел ]   анкетирам
ժամանակագիր, օրալրաբեր   [ жаманагакир, оралърапер ]   хроникьор
նամակագիր   [ намагакир ]   епистолиер, писмописец
հրատարակչական   [ храдарагчаган ]   издателство
տպարան   [ дъбаран ]   печатница
բազմատպութիւն   [ пазмадъбутюн ]   полиграфия
տպաքանակ   [ дъбаканаг ]   тираж
լրագրի սիւնակ   [ лъракри сюнаг ]   вестникарска колона, рубрика


Քնարերգութիւնը, վիպագրութիւնը և թատրերգութիւնը գրական սեռեր են   [ кънареркутюнъ, вибакрутюнъ йев тадреркутюнъ краган серрер ен ]   Лириката, епосът и драмата са литературни жанрове