Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Религия

Религия и Църква
Կրօնք եւ Եկեղեցի


կրօնք   [ гронк ]   религия
կրօնագիտութիւն   [ гронакидутюн ]   вероучение
հաւատք, հաւատամք   [ хавадк, хавадамк ]   вяра
դաւանանք, դաւանութիւն   [ тавананк, таванутюн ]   вероизповедание, конфесия
պաշտամունք   [ башдамунк ]   култ
աստուածպաշտութիւն, աստուածապաշտութիւն   [ асдвадзбашдутюн, асдвадзабашдутюн ]   богопочитание
աստուածապաշտ   [ асдвадзабащд ]   богопоклонник
անաստուածութիւն   [ анасдвадзутюн ]   безбожие, атеизъм
անաստուած   [ анасдвадз ]   безбожник, атеист
հաւատացեալ   [ хавадацял ]   верующ
անհաւատ   [ анхавад ]   неверующ
վարդապետութիւն   [ вартабедутюн ]   догма, учение
վարդապետական   [ вартабедаган ]   догматичен
միաստուածութիւն   [ миасдвадзутюн ]   единобожие, монотеизъм
բազմաստուածութիւն   [ пазмасдвадзутюн ]   многобожие, политеизъм
համաստուածութիւն   [ хамасдвадзутюн ]   пантеизъм
Աստուած   [ асдвадз ]   Бог
Տէր   [ дер ]   Господ
Տէր Աստուած   [ дер асдвадз ]   Господ Бог
եհովա, եահվէհ   [ йехова, яхвех ]   ехова, яхве
ալլահ   [ аллах ]   аллах
չաստուած, դիք   [ часдвадз, тик ]   езически бог
քրիստոնէութիւն   [ крисдонеутюн ]   християнство
քրիստոնեայ   [ крисдоня ]   християнин
Յիսուս Քրիստոս   [ хисус крисдос ]   Исус Христос
մահմետականութիւն, իսլամութիւն, միւսլիւմանութիւն   [ махмедаганутюн, исламутюн, мюслюманутюн ]   мохамеданство, ислямизъм, мюсюлманство
մահմետական, իսլամ, միւսլիւման   [ махмедаган, ислам, мюслюман ]   мохамеданин, ислямист, мюсюлманин
մուհամմէտ   [ мухаммед ]   мохамед
յուդայականութիւն   [ хутаяганутюн ]   юдаизъм
յուդայական   [ хутаяган ]   юдаист
պուտտայականութիւն   [ буддаяганутюн ]   будизъм
պուտտայական   [ буддаяган ]   будист
պուտտա   [ будда ]   буда
քոնֆուցիականութիւն   [ конфуциаганутюн ]   конфуцианство
քոնֆուցիական   [ конфуциаган ]   конфуцианец
քոնֆուցիոս, քունծը   [ конфуциос, кундзъ ]   конфуций, кундзъ
պրահմանութիւն   [ брахманутюн ]   браманизъм
պրահմանական   [ брахманаган ]   браманист
հինտուականութիւն   [ хиндуаганутюн ]   индуизъм
հինտուական   [ хиндуаган ]   индуист
շինթոյականութիւն   [ шинтояганутюн ]   шинтоизъм
շինթոյական   [ шинтояган ]   шинтоист
թաոյականութիւն   [ таояганутюн ]   таоизъм
թաոյական   [ таояган ]   таоист
կռապաշտութիւն, դիցապաշտութիւն   [ гъррабашдутюн, тицабашдутюн ]   идолопоклонничество, езичество, идолатрия
կռապաշտ, դիցապաշտ   [ гъррабашд, тицабашд ]   идолопоклонник, езичник
զրադաշտականութիւն   [ зъраташдаганутюн ]   зороастризъм
զրադաշտական   [ зъраташдаган ]   зороастрист
կուռք   [ гуррк ]   идол
քուրմ   [ курм ]   жрец
քրմուհի   [ кърмухи ]   жрица
այլակրօնութիւն   [ айлагронутюн ]   иноверие
այլակրօն   [ айлагрон ]   иноверец
աղանդ   [ агхант ]   ерес
աղանդութիւն, հերետիկոսութիւն   [ агхантутюн, хередигосутюн ]   еретизъм
աղանդաւոր, հերետիկոս   [ агхантавор, хередигос ]   еретик
հերձուած   [ херцвадз ]   схизма, разкол
հերձուածող   [ херцвадзогх ]   схизматик, разколник
բանադրանք, բանադրութիւն, նզովք   [ панатранк, панатрутюн, нъзовк ]   анатема
բանադրեալ, նզովեալ   [ панатрял, нъзовял ]   анатемосан
բանադրել, նզովել   [ панатрел, нъзовел ]   анатемосвам
հաւատաքննութիւն   [ хавадакъннутюн ]   инквизиция
նախապաշարում   [ накхабашарум ]   суеверие
պատկերապաշտութիւն   [ бадгерабащдутюн ]   иконопочитание
պատկերապաշտ   [ бадгерабашд ]   иконопочитател
պատկերամարտութիւն   [ бадгерамардутюн ]   иконоборство
պատկերամարտ   [ бадгерамард ]   иконоборец
տաճար, մեհեան, աղօթարան   [ даджар, мехян, агхотаран ]   храм, молитвен дом
կռատուն, բագին   [ гъррадун, пакин ]   езически храм
մզկիթ   [ мъзгит ]   джамия, мюсюлмански храм
եկեղեցի, ժողովարան   [ йегегхеци, жогховаран ]   църква, християнски храм, еклезия
մայր եկեղեցի, աթոռանիստ եկեղեցի   [ майр йегегхеци, аторранисд йегегхеци ]   катедрален храм
մատուռ   [ мадурр ]   параклис
վանք, մենաստան   [ ванк, менасдан ]   манастир
քրիստոնէական դաւանութիւն   [ крисдонеаган таванутюн ]   християнско вероизповедание
քրիստոնէական յարանուանութիւն   [ крисдонеаган харанванутюн ]   християнска деноминация
միաբնակ, երկաբնակ   [ миапънаг, йергапънаг ]   монофизит, диофизит
Հայ Առաքելական Եկեղեցի, Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցի   [ хай аррекелаган йегегхеци, хаясданяйц арракелаган йегегхеци ]   Арменска Апостолическа Църква
կաթողիկէ եկեղեցի   [ гатогхиге йегегхеци ]   католическа църква
ուղղափառ եկեղեցի   [ угх гхапар йегегхеци ]   православна църква
աւետարանական եկեղեցի   [ аведаранаган йегегхеци ]   евангелистка църква
եկեղեցիոյ կառուցուածք   [ йегегхецво гарруцвадзк ]   структура на църква
գմբէթ   [ къмпет ]   купол
խորան   [ кхоран ]   олтар
բեմ   [ пем ]   амвон
բանկալ   [ пангал ]   пангар
զանգակատուն   [ занкагадун ]   камбанария
զանգակ   [ занкаг ]   камбана
գաւիթ   [ кавит ]   притвор
եկեղեցական սպաս   [ йегегхецаган сбас ]   църковен утвар
խաչ   [ кхач ]   кръст
սրբապատկեր   [ сърпабадгер ]   икона
սկիհ   [ сгих ]   литургична чаша
գրակալ   [ кърагал ]   аналой
մոմակալ, աշտանակ   [ момагал, ашданаг ]   свещник
մոմ   [ мом ]   свещ
բուրվառ   [ пурварр ]   кадилница
խունկ   [ кхунг ]   тамян
կանթեղ   [ гантегх ]   кандило
մկտրութեան աւազան   [ мъгърдутян авазан ]   купел за кръщене
սքեմ, կրօնաւորի տարազ   [ съкем, гронавори дараз ]   носия (одежда) на духовник
եկեղեցական հանդերձանք   [ йегегхецаган хантерцанк ]   църковна одежда
շուրջառ, փիլոն   [ шурчарр, пилон ]   филон
փորուրար   [ порурар ]   епитрахил
խոյր, թագ   [ кхуйр, так ]   тиара, корона
նշխար   [ нъшкхар ]   просфора
մաս   [ мас ]   нафора
կրօնական գիրք   [ гронаган кирк ]   религиозна книга
Աստուածաշունչ   [ асдвадзашунч ]   Библия
Հին Կտակարան   [ хин гъдагаран ]   Стар Завет
Նոր Կտակարան   [ нор гъдагаран ]   Нов Завет
Աւետարան   [ аведаран ]   Евангелие
աղօթագիրք   [ агхотакирк ]   молитвеник
սաղմոսարան   [ сагхмосаран ]   псалтир
կրօնաւոր, կղերական, եկեղեցական   [ гронавор, гъгхераган, йегегхецаган ]   духовник
կղերատիրութիւն   [ гъгхерадирутюн ]   клерикализъм
աստուածապետութիւն   [ асдвадзабедутюн ]   теокрация
աշխարհական   [ ашкхархаган ]   мирянин, лаик
նուիրապետութիւն   [ нъвирабедутюн ]   йерархия
եկեղեցական նուիրապետութիւն   [ йегегхецаган нъвирабедутюн ]   църковна йерархия
գերագոյն հոգեւոր խորհուրդ   [ керакуйн хокевор кхорхурт ]   върховен духовен съвет
Կաթողիկոս   [ гатогхигос ]   Католикос
Հայրապետ, Պատրիարք   [ хайрабед, бадриарк ]   Патриарх
Պապ   [ баб ]   Папа
կարդինալ, ծիրանաւոր   [ гартинал, дзиранавор ]   кардинал
արքեպիսկոպոս   [ аркебисгобос ]   архиепископ
եպիսկոպոս   [ йебисгобос ]   епископ
վարդապետ   [ вартабед ]   архимандрит
ծայրագոյն վարդապետ   [ дзайракуйн вартабед ]   върховен архимандрит
քահանայ, տէրտէր   [ кахана, дердер ]   свещеник, презвитер, поп
երէց   [ йерец ]   йерей
աւագերէց, աւագ քահանայ   [ авакерец, авак кахана ]   протойерей
սարկաւագ   [ саргавак ]   дякон
կիսասարկաւագ   [ гисасаргавак ]   полудякон, малък дякон
աւագ սարկաւագ   [ авак саргавак ]   архидякон
լուսարար   [ лусарар ]   дякон - иконом
դպիր   [ тъбир ]   четец, псалт, черковен певец
դպրապետ   [ тъбрабед ]   ръководител на черковните певци
դպրաց դաս   [ тъбрац тас ]   състав на църковните певци
վանական   [ ванаган ]   монах, калугер, инок
վանահայր   [ ванахайр ]   игумен
աբեղայ   [ апегха ]   йеромонах
ճգնաւոր   [ джъкнавор ]   отшелник
պատուելի   [ бадвели ]   пастор
վերապատուելի   [ верабадвели ]   архипастор
հոգեւոր հովիւ   [ хокевор ховив ]   духовен пастир
քարոզիչ   [ карозич ]   проповедник
քարոզ   [ кароз ]   проповед
քարոզել   [ карозел ]   проповядвам
եկեղեցական երգչախումբ   [ йегегхецаган йеркчакхумп ]   църковен хор
թեմ   [ тем ]   епархия, диоцез
թեմակալ առաջնորդ   [ темагал аррачнорт ]   архиерей на епархия
առաջնորդական փոխանորդ   [ аррачнортаган покханорт ]   архиерейски наместник
առաջնորդական տեղապահ   [ аррачнортаган дегхабах ]   архиерейски заместник
թեմական խորհուրդ   [ темаган кхорхурт ]   епархийски съвет
եկեղեցական վարչութիւն   [ йегегхецаган варчутюн ]   църковно настоятелство
եկեղեցական արարողութիւն, ժամերգութիւն   [ йегегхецаган арарогхутюн, жамеркутюн ]   църковна служба
պատարագ   [ бадарак ]   литургия
հանդիսաւոր պատարագ   [ хантисавор бадарак ]   тържествена литургия
աղօթք   [ агхотк ]   молитва
գոհաբանական աղօթք   [ кохапанаган агхотк ]   молебен
սաղմոս   [ сагхмос ]   псалм
սաղմոսերգութիւն   [ сагхмосеркутюн ]   псалмопение
շարական   [ шараган ]   църковен химн, духовна песен
ծէս, ծիսակատարութիւն   [ дзес, дзисагадарутюн ]   обряд, ритуал
պահք, պահեցողութիւն   [ бахк, бахецогхутюн ]   пост, постене
ծոմապահութիւն   [ дзомабахутюн ]   тримирене
եկեղեցական խորհուրդ   [ йегегхецаган кхорхурт ]   църковно тайнство
մկրտութիւն, կնունք   [ мъгърдутюн, гънунк ]   кръщене
դրոշմ   [ трошм ]   миропомазване (при кръщене)
ապաշխարութիւն   [ абашкхарутюн ]   покаяние, изповед
հաղորդութիւն   [ хагхортутюн ]   причастяване, евхаристия
պսակ, ամուսնութիւն   [ бъсаг, амуснутюн ]   брак, женитба
ձեռնադրութիւն   [ церрнатрутюн ]   ръкополагане, свещенство
կարգ հիւանդաց, վերջին օծում   [ гарк хивантац, верчин одзум ]   олеоосвещение
մկրտել, կնքել   [ мъгърдел, гънкел ]   кръщавам
մկրտուիլ, կնքուիլ   [ мъгърдвил, гънквил ]   кръщавам се
դրոշմել   [ трошмел ]   миропомазвам
դրոշմուիլ   [ трошмъвил ]   миропомазвам се
ապաշխարել   [ абашкхарел ]   покайвам се, изповядвам се
հաղորդուիլ   [ хагхортвил ]   причастявам се
հաղորդել   [ хагхортел ]   причастявам
պսակուիլ, ամուսնանալ   [ бъсагвил, амуснанал ]   венчавам се, женя се
պսակել   [ бъсагел ]   венчавам, бракосъчетавам
ձեռնադրուիլ   [ церрнатръвил ]   ръкополагам се
ձեռնադրել   [ церрнатрел ]   ръкополагам
օծուիլ   [ одзвил ]   помазвам се
օծել   [ одзел ]   помазвам
օծեալ   [ одзял ]   помазаник
նշանտուք   [ нъшандук ]   годеж
նշանուիլ   [ нъшанвил ]   сгодявам се
նշանել   [ нъшанел ]   сгодявам
թաղում   [ тагхум ]   погребение
թաղել   [ тагхел ]   погребвам
հոգեհանգիստ   [ хокеханкист ]   панихида
մեռելոց   [ меррелоц ]   задушница
միւռոն, մեռոն   [ мюррон, меррон ]   миро
սուրբ երրորդութիւն   [ сурп йеррортутюн ]   света троица
հայր աստուած   [ хайр асдвадз ]   бог отец
որդի աստուծոյ   [ ворти асдудзо ]   син божи
սուրբ հոգի   [ сурп хоки ]   свети дух
կոյսն մարիամ, մարիամ աստուածածին, աստուածամայր   [ гуйсън мариам, мариам асдвадзадзин, асдвадзамайр ]   дева мария, мария богородица, божа майка
առաքեալ   [ арракял ]   апостол
առաքելութիւն   [ арракелутюн ]   мисия, мисионерство
աւետարանիչ   [ аведаранич ]   евангелист
մարգարէ   [ маркаре ]   пророк
մարգարէութիւն   [ маркареутюн ]   пророчество
հրեշտակ   [ хрешдаг ]   ангел
հրեշտակապետ   [ хрешдагабед ]   архангел
Գաբրիէլ եւ Միքայէլ հրեշտակապետներ   [ каприел йев микаел хрешдагабеднер ]   архангели Гавриил и Михаил
սուրբ   [ сурп ]   светец, свят
սրբուհի   [ сърпухи ]   светица
երանելի   [ йеранели ]   блажен
լուսապսակ   [ лусабъсаг ]   нимб, ореол
դրախտ   [ тракхд ]   рай
դժոխք   [ тъжокхк ]   ад
տօն   [ дон ]   празник
եկեղեցական տօն   [ йегегхецаган дон ]   църковен празник
հասարակ տօն   [ хасараг дон ]   обикновен празник
աւագ տօն   [ авак дон ]   главен празник
տաղաւար   [ дагхавар ]   велик празник
նախատօնակ   [ накхадонаг ]   предпразник
նաւակատիք, խթում   [ навагадик, кхътум ]   навечерие на голям празник
ճրագալոյց   [ джъракалуйц ]   предпразник на рождество, богоявление и великден
հսկում   [ хъсгум ]   бдение
հայ եկեղեցւոյ տօներ   [ хай йегегхецво донер ]   празници на арменската църква
ամանոր, նոր տարի   [ аманор, нор дари ]   нова година
ծնունդ   [ дзънунт ]   рождество, коледа
աստուածայայտնութիւն, յայտնութիւն   [ асдвадзахайднутюн, хайднутюн ]   богоявление
տեառնընդառաջ, տէրընդայս   [ дяррнънтаррач, дерънтайс ]   сретение господне
Սուրբ Վարդանանց   [ сурп вартананц ]   Свети Вартананц
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ   [ сурп крикор лусаворич ]   Свети Григорий Просветител
Բուն Բարեկենդան   [ пун парегентан ]   Заговезни
Մեծ Պահք   [ медз бахк ]   Велики Пости
մեծ պահքի կիրակիներ   [ медз бахки гирагинер ]   недели на великите пости
“արտաքսման”   [ ардаксман ]   “на изпъждането”
“անառակին”   [ анаррагин ]   “на блудния”
“տնտեսին”   [ дъндесин ]   “на стопанина”
“դատաւորին”   [ тадаворин ]   “на съдника”
“գալստեան”   [ калъсдян ]   “на пришествието”
Ծաղկազարդ   [ дзагхгазарт ]   Цветница
Աւագ Շաբաթ   [ авак шапат ]   Страстна Седмица
Սուրբ Յարութիւն, Զատիկ   [ сурп харутюн, задиг ]   Свето Възкресение, Великден
Կրկնազատիկ, Նոր Կիրակի   [ гъргназадиг, нор гираги ]   Антипасха, Томина Неделя
Համբարձում   [ хампарцум ]   Възнесение
Հոգեգալուստ, Պենտեկոստէ   [ хокекалусд, бендегосде ]   Свети Дух, Петдесятница
Սուրբ Հռիփսիմէ եւ Սուրբ Գայիանէ   [ сурп хррипсиме йев сурп каяне ]   Света Хрипсиме и Света Каяне
Այլակերպութիւն, Պայծառակերպութիւն, Վարդավառ   [ айлагербутюн, байдзаррагербутюн, вартаварр ]   Преображение
Ընծայումն Աստուածածնի   [ ъндзаюмън асдвадзадзни ]   Въведение Богородично
Աւետումն Աստուածածնի   [ аведумън асдвадзадзни ]   Благовещение
Վերափոխումն Աստուածածնի   [ верапокхумън асдвадзадзни ]   Успение Богородично
Գիւտ Խաչի   [ кюд кхачи ]   Откриване на Кръста
Խաչվերաց   [ кхачверац ]   Спасяването на Кръста, Кръстовден
Վարագայ Սուրբ Խաչ   [ варака сурп кхач ]   Свети Кръст Варакски
Սուրբ Թարգմանչաց   [ сурп таркманчац ]   на Светите Преводачи
միջքրիստոնէական շարժում   [ мичкрисдонеаган шаржум ]   междухристиянско движение
տիեզերականութիւն   [ диезераганутюн ]   икуменизъм
Տիեզերական Ժողով   [ диезераган жогхов ]   Вселенски Събор
եկեղեցական պատմութիւն   [ йегегхецаган бадмутюн ]   църковна история
Հայ Եկեղեցիոյ պատմութիւն   [ хай йегегхецво бадмутюн ]   история на Арменската Църква


Հայաստան աշխարհի առաջին քրիստոնէական պետութիւնն է   [ хаясдан ашкхархи аррачин крисдонеаган бедутюнън е ]   Армения е първата християнска държава в света
Հայ եկեղեցին հիմնուած է Քրիստոսի Թադէոս եւ Բարդուղիմէոս աշակերտներուն կողմէ   [ хай йегегхецин химнъвадз е Крисдоси Татеос йев Партугхимеос ашагерднерун гогхме ]   Арменската църква е основана от учениците на христос Тадей и Вартоломей
Քահանան խորանին առջեւ կը պատարագէ   [ каханан кхоранин аррчев гъ бадараке ]   Свещеникът служи пред олтаря
Վարդանանցը ազգային – կրօնական մեծ տօն մըն է   [ Вартананцъ азкаин-гронаган медз дон мън е ]   Вартананц е голям национално-религиозен празник