Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Мерки за Обем и Площ

Мерки за Обем и Площ
Ծաւալի եւ Մակերեսի Չափեր


լիտր   [ лидър ]   литър
քառորդ լիտր   [ каррорт лидър ]   четвърт литър
կէս լիտր   [ гес лидър ]   половин литър
տեցիլիտր   [ децилидър ]   децилитър
քառակուսի մէթր   [ каррагуси метър ]   квадратен метър
քառակուսի տեցիմէթր   [ каррагуси дециметър ]   квадратен дециметър
քառակուսի սանթիմէթր   [ каррагуси сантиметър ]   квадратен сантиметър
քառակուսի քիլօմէթր   [ каррагуси километър ]   квадратен километър
խորանարդ մէթր   [ кхоранарт метър ]   кубически метър
խորանարդ տեցիմէթր   [ кхоранарт дециметър ]   кубически дециметър
խորանարդ սանթիմէթր   [ кхоранарт сантиметър ]   кубически сантиметър
արտավար   [ ардавар ]   акър


Քիլօն իբրեւ ծանրութեան չափ ընդունուած է գրեթէ ամբողջ աշխարհի մէջ   [ килон ипрев дзанрутян чап ънтунвадз е крете ампогхч ашкхархи меч ]   Килограмът като мярка за тежина е прието почти в цял свят
Կան սակայն երկիրներ, որոնք տարբեր չափեր ունին ծանրութեան համար   [ ган сагайн йергирнер, воронк дарпер чапер унин дзанрутян хамар ]   Има обаче страни, които имат различни мерки за тежина
Լիտրը հեղուկներու չափ մըն է   [ лидръ хегхугнеру чап мън е ]   Литърът е мярка за течност
Երկրի մը մակերեսը քառակուսի քիլօմէթրով կը չափուի   [ йергри мъ магересъ каррагуси километров гъ чапви ]   Площта на една Държава се измерва в квадратни километри
Մեծ տակառները քանի մը խորանարդ մէթր ծաւալ ունին   [ медз дагаррнеръ кани мъ кхоранарт метър дзавал унин ]   Големите бъчви имат обем няколко кубически метра
Քիլօն, լիտրը, մէթրը չափի տեսակներ են   [ килон, лидръ, метръ чапи десагнер йен ]   Килото, литърът, метърът са видове мерки