Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Хотел

Хотел
Պանդոկ (Հիւրանոց)


պանդոկ, հիւրանոց   [ бантог, хюраноц ]   хотел
իջեւան   [ ичеван ]   хан
առաջնակարգ պանդոկ   [ аррачнагарк бантог ]   първокласен хотел
հասարակ պանդոկ   [ хасараг бантог ]   обикновен хотел
պանդոկի կառավարիչ   [ бантоги гарраварич ]   управител на хотел
ծառայող անձնակազմ   [ дзаррайогх анцнагазм ]   обслужващ персонал
սենեկապան   [ сенегабан ]   камериер
ազատ անկողին   [ азад ангогхин ]   свободно легло
գիշերել   [ кишерел ]   нощувам
արձանագրութիւն   [ арцанакрутюн ]   регистрация


Պանդոկը ժամանակաւոր բնակարան մըն է   [ бантогъ жаманагавор пънагаран мън е ]   Хотелът е временно жилище
Առաջնակարգ պանդոկներուն մէջ գիշերելու սակը շատ բարձր է   [ аррачнагарк бантогнерун меч кишерелу сагъ шад парцър е ]   В първокласните хотели таксата за нощувка е много висока
Պանդոկին մէջ կարելի է վարձել անկողին մը կամ առանձին սենեակ   [ бантогин меч гарели е варцел ангогхин мъ гам арранцин сеняг ]   В хотела може да се наеме едно легло или отделна стая