Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Език и Граматика

Език и Граматика
Լեզու եւ Քերականութիւն


լեզու   [ лезу ]   език
լեզուախումբ   [ лезвакхумп ]   езикова група
անջատական լեզու, արմատական լեզու   [ анчадаган лезу, армадаган лезу ]   изолиращ език, коренен език
կցական (կցողական) լեզու   [ гъцаган (гъцогхаган) лезу ]   аглутиниращ език
թեքական լեզու, փոփոխական լեզու   [ текаган лезу, попокхаган лезу ]   флексиращ език
բազմահամադրական լեզու, ներմարմնաւորեալ լեզու   [ пазмахаматраган лезу, нермармнаворял лезу ]   поликомбинативен език
հնդեւրոպական լեզու, արիական լեզու   [ хънтевробаган лезу, ариаган лезу ]   индоевропейски език, арийски език
սեմական լեզու   [ семаган лезу ]   семитски език
քամեան լեզու   [ камян лезу ]   хамитски език
թիւրքօ-թաթարական լեզու   [ тюрко-татараган лезу ]   тюрко-татарски език
ֆիննօ-ուկրեան լեզու   [ финно-угърян лезу ]   фино-угърски език
կենդանի լեզու   [ гентани лезу ]   жив език
մեռեալ լեզու   [ меррял лезу ]   мъртъв език
գրաբար, հին հայերէն   [ крапар, хин хайерен ]   староарменски литературен език
միջին հայերէն   [ мичин хайерен ]   средноарменски език
աշխարհաբար, նոր հայերէն   [ ашкхархапар, нор хайерен ]   новоарменски литературен език
բարբառ   [ парпарр ]   диалект, говор
տեղային, ոչ գրական բարբառ   [ дегхаин, воч краган парпарр ]   местен, неписмен диалект
գրական բարբառ   [ краган парпарр ]   литературен диалект
արեւելահայ գրական բարբառ   [ аревелахай краган парпарр ]   източноарменски литературен диалект
արեւմտահայ գրական բարբառ   [ аревмъдахай краган парпарр ]   западноарменски литературен диалект
գաղափար, հասկացութիւն   [ кагхапар, хасгацутюн ]   понятие, идея
գիր, տառ   [ кир, дарр ]   буква
երկբարբառ   [ йергпарпарр ]   дифтонг
սեպագիր   [ себакир ]   клинопис
մեհենագիր, մեհենադրոշմ   [ мехенакир, мехенатрошм ]   йероглиф
ձայնաւոր   [ цайнавор ]   гласна
բաղաձայն   [ пагхацайн ]   съгласна
հասարակ գիր   [ хасараг кир ]   малка буква
գլխագիր   [ кълкхакир ]   главна буква
ձեռագիր   [ церракир ]   ръкописна буква
տպագիր   [ дъбакир ]   печатна буква
սղագիր, համառօտագիր   [ съгхакир, хамарродакир ]   стенографна буква
վանկ   [ ванг ]   сричка
բառ   [ парр ]   дума
նմանաձայն բառ   [ нъманацайн парр ]   омоним
հոմանիշ   [ хоманиш ]   синоним
խօսք   [ кхоск ]   слово, реч
առոգանութիւն   [ арроканутюн ]   произношение
առոգանութեան նշան   [ арроканутян нъшан ]   знак за произношение
շեշտ   [ шешд ]   ударение
երկար   [ йергар ]   знак за удължение
պարոյկ, հարցական նշան   [ баруйг, харцаган нъшан ]   въпросителен знак
զարմացական նշան   [ зармацаган нъшан ]   удивителен знак
կէտադրական նշան   [ гедатраган нъшан ]   препинателен знак
բութ   [ пут ]   знак със стойност по-малка от запетая
ստորակէտ   [ ъсдорагед ]   запетая
միջակէտ   [ мичагед ]   знак, съответстващ на двуеточие
վերջակէտ   [ верчагед ]   точка
ապաթարց   [ абатарц ]   апостроф
չակերտ   [ чагерд ]   кавичка
փակագիծ   [ пагакидз ]   скоба
կախման կէտ, բազմակէտ   [ гакхман гед, пазмагед ]   многоточие
անջատման գիծ   [ анчадман кидз ]   тире
տողադարձ, ենթամնայ   [ догхатарц, йентамъна ]   знак за пренасяне
ուղղագրութիւն   [ угх гхакрутюн ]   правопис
տառադարձութիւն   [ дарратарцутюн ]   транслитерация
շրջում, վերածում   [ шърчум, верадзум ]   транскрипция
արմատ բառ   [ армад парр ]   коренна дума
բարդ բառ   [ парт парр ]   сложна дума
ածանցեալ բառ   [ адзанцял парр ]   дума с афикс
ածանց, մասնիկ, յաւելեակ   [ адзанц, масниг, хавеляг ]   афикс
նախադաս մասնիկ   [ накхатас масниг ]   представка, префикс
յետադաս մասնիկ   [ хедатас масниг ]   наставка, суфикс
միջանկեալ մասնիկ   [ мичангял масниг ]   вставка, инфикс
յօդակապ   [ хотагаб ]   връзка, копула
կորուսման կանոն   [ горусман ганон ]   правило за отпадане на коренна гласна
փոփոխման կանոն   [ попокхман ганон ]   правило на отглас на коренна гласна
խօսքի մաս   [ кхоски мас ]   част на речта
յօդ   [ хот ]   член
դիմորոշ յօդ   [ тиморош хот ]   личен, показателен и притежателен член
որոշիչ յօդ   [ ворошич хот ]   определителен член
անորոշ յօդ   [ анорош хот ]   неопределителен член
անուն, գոյական   [ анун, кояган ]   съществително име, субстантив
հասարակ անուն   [ хасараг анун ]   нарицателно име
յատուկ անուն   [ хадуг анун ]   собствено име
վերացական անուն   [ верацаган анун ]   абстрактно име
բայանուն   [ паянун ]   отглаголно съществително
գոյականի թիւ   [ коягани тив ]   число на съществително
եզակի   [ йезаги ]   единствено число
յոգնակի   [ хокнаги ]   множествено число
հոլով   [ холов ]   падеж
հոլովում   [ холовум ]   склонение
ուղղական հոլով   [ угх гхаган холов ]   именителен падеж
հայցական հոլով   [ хайцаган холов ]   винителен падеж
սեռական հոլով   [ серраган холов ]   родителен падеж
բացառական հոլով   [ пацарраган холов ]   съответстващ на предложен падеж с предлог “от”
գործիական հոլով   [ кордзиаган холов ]   съответстващ на предложен падеж с предлог “с”
ներգոյական հոլով   [ неркояган холов ]   източноарменски - съответстващ на предл. падеж с “в”
կոչական հոլով   [ гочаган холов ]   звателен падеж
կանոնաւոր հոլովում   [ ганонавор холовум ]   правилно склонение
անկանոն հոլովում   [ анганон холовум ]   неправилно склонение
ածական   [ адзаган ]   прилагателно
որակական ածական   [ ворагаган адзаган ]   прилагателно качествено
աստիճանաւորում   [ асдиджанаворум ]   степенуване
դրական աստիճան   [ траган асдиджан ]   положителна степен
բաղդատական աստիճան   [ пагхтадаган асдиджан ]   сравнителна степен
գերադրական աստիճան   [ кератраган асдиджан ]   превъзходна степен
թուական ածական   [ тъваган адзаган ]   прилагателно числително
ստացական ածական   [ ъсдацаган адзаган ]   прилагателно притежателно
ցուցական ածական   [ цуцаган адзаган ]   прилагателно показателно
անորոշ ածական   [ анорош адзаган ]   прилагателно неопределително
դերանուն   [ теранун ]   местоимение
անձնական դերանուն   [ анцнаган теранун ]   лично местоимение
ստացական դերանուն   [ ъсдацаган теранун ]   притежателно местоимение
ցուցական դերանուն   [ цуцаган теранун ]   показателно местоимение
հարցական դերանուն   [ харцаган теранун ]   въпросително местоимение
յարաբերական դերանուն   [ харапераган теранун ]   относително местоимение
անորոշ դերանուն   [ анорош теранун ]   неопределително местоимение
բայ   [ пай ]   глагол
կանոնաւոր բայ   [ ганонавор пай ]   правилен глагол
անկանոն բայ   [ анганон пай ]   неправилен глагол
զարտուղի բայ   [ зардугхи пай ]   глагол с отклонение
օժանդակ բայ   [ ожантаг пай ]   спомагателен глагол
խոնարհում   [ кхонархум ]   спрягане, спрежение
լծորդութիւն   [ лъдзортутюн ]   спрежение
առաջին, երկրորդ, երրորդ լծորդութիւն   [ аррачин, йергрорт, йеррорт лъдзортутюн ]   първо, второ, трето спрежение
բայի դէմք   [ паи темк ]   лице на глагола
առաջին, երկրորդ, երրորդ դէմք   [ аррачин, йергрорт, йеррорт темк ]   първо, второ,трето лице
բայի թիւ   [ паи тив ]   число на глагола
բայի ժամանակ   [ паи жаманаг ]   време на глагола
պարզ եւ բաղադրեալ ժամանակ   [ барз йев пагхатрял жаманаг ]   просто и сложно време
ներկայ ժամանակ   [ нерга жаманаг ]   сегашно време
անցեալ անկատար   [ анцял ангадар ]   минало несвършено
անցեալ կատարեալ   [ анцял гадарял ]   минало свършено
բացարձակ ապառնի   [ пацарцаг абаррни ]   бъдеще определено
անկատար ապառնի   [ ангадар абаррни ]   бъдеще неопределено, бъдеще в миналото
յարակատար   [ харагадар ]   минало неопределено време
գերակատար, վաղակատար   [ керагадар, вагхагадар ]   минало предварително време
ապառնի յարակատար   [ абаррни харагадар ]   бъдеще предварително време
ապառնի գերակատար   [ абаррни керагадар ]   бъдеще предварително в миналото
բայի եղանակ   [ паи йегханаг ]   наклонение на глагола
սահմանական եղանակ   [ сахманаган йегханаг ]   изявително наклонение
ստորադասական եղանակ   [ ъсдоратасаган йегханаг ]   подчинително наклонение
ըղձական եղանակ   [ ъгхцаган йегханаг ]   условно наклонение
հրամայական եղանակ   [ храмаяган йегханаг ]   повелително наклонение
անորոշ եղանակ, դերբայ   [ анорош йегханаг, терпай ]   неопределително наклонение
ընդունելութիւն   [ ънтунелутюн ]   причастие
ներկայ ընդունելութիւն   [ нерга ънтунелутюн ]   сегашно причастие, деепричастие
անցեալ ընդունելութիւն   [ анцял ънтунелутюн ]   минало причастие
ապառնի ընդունելութիւն   [ абаррни ънтунелутюн ]   бъдеще причастие
աներեւոյթ   [ анеревуйт ]   инфинитив, неопределено наклонение
բայի խնդրառութիւն   [ паи кхънтраррутюн ]   рекция на глагола
ներգործական բայ   [ неркордзаган пай ]   преходен (транзитивен) глагол
չէզոք բայ   [ чезок пай ]   непреходен (интранзитивен) глагол
անդրադարձ բայ   [ антратарц пай ]   възвратен (рефлексивен) глагол
անդէմ բայ   [ антем пай ]   безличен глагол
պակասաւոր բայ   [ багасавор пай ]   непълен глагол
կրաւորական բայ   [ гравораган пай ]   страдателен (пасивен) глагол
ժխտական բայ   [ жъкхдаган пай ]   отрицателен глагол
նախադրութիւն   [ накхатрутюн ]   предлог
մակբայ   [ магпай ]   наречие
շաղկապ   [ шагхгаб ]   съюз
ձայնարկութիւն, միջարկութիւն   [ цайнаргутюн, мичаргутюн ]   междуметие
նախադասութիւն   [ накхатасутюн ]   изречение
պարզ նախադասութիւն   [ барз накхатасутюн ]   просто изречение
բարդ նախադասութիւն   [ парт накхатасутюн ]   сложно изречение
գլխաւոր նախադասութիւն   [ кълкхавор накхатасутюн ]   главно изречение
ստորադաս (լրացուցիչ) նախադասութիւն   [ ъсдоратас (лърацуцич) накхатасутюн ]   подчинено изречение
հաստատական նախադասութիւն   [ хасдадаган накхатасутюн ]   утвърдително изречение
հարցական նախադասութիւն   [ харцаган накхатасутюн ]   въпросително изречение
հրամայական նախադասութիւն   [ храмаяган накхатасутюн ]   повелително изречение
բացասական (ժխտական) նախադասութիւն   [ пацасаган (жъкхдаган) накхатасутюн ]   отрицателно изречение
նախադասութեան մաս   [ накхатасутян мас ]   част на изречение
ենթակայ, տէր բայի   [ йентага, дер паи ]   подлог
դիմաւոր բայ, ստորոգիչ   [ тимавор пай, ъсдорокич ]   сказуемо
ստորոգելի   [ ъсдорокели ]   сказуемно име
խնդիր   [ кхънтир ]   допълнение
սեռի խնդիր   [ серри кхънтир ]   пряко допълнение
բնութեան խնդիր   [ пънутян кхънтир ]   непряко (косвено) допълнение
պարագայական խնդիր   [ баракаяган кхънтир ]   обстоятелствено допълнение
բացայայտիչ   [ пацахайдич ]   приложение, апозиция
բացայայտեալ   [ пацахайдял ]   дума, пояснима от приложение
յատկացուցիչ   [ хадгацуцич ]   определение, атрибут в родителен падеж
յատկացեալ   [ хадгацял ]   определяемо
քերականական լուծում   [ кераганаган лудзум ]   граматичен анализ
հնչաբանութիւն   [ хънчапанутюн ]   фонетика
բառագիտութիւն   [ парракидутюн ]   морфология
ստուգաբանութիւն   [ ъсдукапанутюн ]   етимология
նախադասագիտութիւն   [ накхатасакидутюн ]   синтаксис


Արդի հայերէն լեզուն երկու գրական բարբառներ ունի – արեւելահայերէն և արեւմտահայերէն   [ арти хайерен лезун йергу краган парпаррнер уни - аревелахайерен йев аревмъдахайерен ]   Съвременният арменски език има два литературни диалекта - източноарменски и западноарменски
Քերականութիւնը կը սորվեցնէ մեզի ուղիղ գրել ու կարդալ   [ кераганутюнъ гъ сорвецъне мези угхигх кърел у гартал ]   Граматиката ни учи да пишем и четем правилно
Հայերէն Այբուբենը երեսունինը տառանշաններ ունի   [ хайерен айпупенъ йересунъинъ дарранъшаннер уни ]   Арменската азбука има тридесет и девет буквени знаци
Բայը ունի դէմք, թիւ, ժամանակ, եղանակ   [ пайъ уни темк, тив, жаманаг, йегханаг ]   Глаголът има лице, число, време, наклонение
Ենթական և դիմաւոր բայը նախադասութեան գլխաւոր մասերն են   [ йентаган йев тимавор пайъ накхатасутян кълкхавор масерън ен ]   Подлогът и сказуемото са главни части на изречението