Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Числителни Бройни

Числителни Бройни
Բացարձակ Թիւեր


մէկ, մի   [ мег, ми ]   един, една, едно
երկու   [ йергу ]   две
երեք   [ йерек ]   три
չորս   [ чорс ]   четири
հինգ   [ хинк ]   пет
վեց   [ вец ]   шест
եօթը   [ йотъ ]   седем
ութը, ութ   [ утъ, ут ]   осем
ինը, ինն   [ инъ, инън ]   девет
տասը   [ дасъ ]   десет
տասնմէկ   [ даснъмег ]   единадесет
տասներկու   [ даснъйергу ]   дванадесет
տասներեք   [ даснъйерек ]   тринадесет
տասնչորս   [ даснъчорс ]   четиринадесет
տասնհինգ   [ даснъхинк ]   петнадесет
տասնվեց   [ даснъвец ]   шестнадесет
տասնեօթը   [ даснъйотъ ]   седемнадесет
տասնութը   [ даснъутъ ]   осемнадесет
տասնինը   [ даснъинъ ]   деветнадесет
քսան   [ късан ]   двадесет
քսանմէկ   [ късанъмег ]   двадесет и едно
երեսուն   [ йересун ]   тридесет
քառասուն   [ каррасун ]   четиридесет
յիսուն   [ хисун ]   петдесет
վաթսուն   [ ватсун ]   шестдесет
եօթանասուն   [ йотанасун ]   седемдесет
ութսուն   [ утсун ]   осемдесет
իննսուն   [ инънсун ]   деветдесет
հարիւր   [ харюр ]   сто
երկու հարիւր   [ йергу харюр ]   двеста
երեք հարիւր քսաներկու   [ йерек харюр късанъйергу ]   триста двадесет и две
հազար   [ хазар ]   хиляда
երկու հազար   [ йергу хазар ]   две хиляди
երեք հազար հինգ հարիւր յիսունչորս   [ йерек хазар хинк харюр хисунъчорс ]   три хиляди петстотин петдесет и четири
տասը հազար, փիւր   [ дасъ хазар, пюр ]   десет хиляди
հարիւր հազար   [ харюр хазар ]   сто хиляди
միլիոն   [ милион ]   милион
երկիլիոն, միլիառ   [ йергилион, милиарр ]   милиард
եռիլիոն   [ йеррилион ]   трилион
քառիլիոն   [ каррилион ]   квадрилион
հինգիլիոն   [ хинкилион ]   квинтилион


Բացարձակ թիւերը բանի մը համարը ցոյց կու տան   [ пацарцаг тиверъ пени мъ хамаръ цуйц гудан ]   Числителните бройни показват бройката на нещо
Բացարձակ թիւերը թուաբանութեան մէջ կը գործածուին   [ пацарцаг тиверъ тъвапанутян меч гъ кордзадзвин ]   Числителните бройни се употребяват в аритметиката
Այս թիւերով կը կատարենք գումարումի, հանումի, բազմապատկումի, բաժանումի եւայլն գործողութիւնները   [ айс тиверов гъ гадаренк кумаруми, хануми, пазмабадгуми, пажануми йевайлън кордзогхутюннеръ ]   С тези цифри извършваме действията по събиране, изваждане, умножение, деление и други
Այս գործողութիւններուն մէջ կը գործածենք “առաւել”, “պակաս”, “անգամ”, “բաժանեալ” բառերը   [ айс кордзогхутюннерун меч гъ кордзадзенк „арравел", „багас", „анкам", “пажанял" парреръ ]   В тези действия употребяваме думите „плюс" („и”), „минус" („без"), „по", „делено"
Հինգ առաւել չորս կ’ընէ ինը   [ хинк арравел чорс г'ъне инъ ]   Пет плюс четири прави девет
Հինգ անգամ երկու կ’ընէ տասը   [ хинк анкам йергу г'ъне дасъ ]   Пет по две прави десет
Դասական թիւերը բանի մը քանիերորդ ըլլալը ցոյց կու տան   [ тасаган тиверъ пани мъ каниерорт ъллалъ цуйц гу дан ]   Числителните редни показват кое по ред е дадено нещо
Մեր բնակարանը երկրորդ յարկի վրայ կը գտնուի   [ мер пънагаранъ йергрорт харги вра гъ къднъви ]   Нашето жилище се намира на втория етаж
Բաշխական թիւերը ցոյց կու տան բանի մը քանիական բաշխուած ըլլալը   [ пашкхаган тиверъ цуйц гу дан пани мъ каниаган пашкхъвадз ъллалъ ]   Разпределителните числа показват по колко се разпределя от дадено нещо
Մայրը իր տղոց մէկական (մէյմէկ) խնձոր տուաւ   [ майръ ир дъгхоц мегаган (меймег) кхънцор дъвав ]   Майката даде на своите деца по една ябълка
Կոտորակային թիւերը ցոյց կու տան բանի մը մասը   [ годорагаин тиверъ цуйц гу дан пани мъ масъ ]   Дробните числа показват част от нещо
Յաճախորդը երեք քառորդ քիլօ պանիր գնեց   [ хаджакхортъ йерек каррорт кило банир кънец ]   Клиентът купи три четвърти килограма сирене