Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Радост

Радост, Възхищение, Желание, Съмнение, Изненада
Ուրախութիւն, Հիացմունք, Փափաք, Կասկած, Անակնկալ


ուրախութիւն   [ уракхутюн ]   радост
ուրախութիւն յայտնել   [ уракхутюн хайднел ]   изразявам радост
ուրախ եմ   [ уракх ем ]   радостен съм
երջանիկ եմ   [ йерчаниг ем ]   щастлив съм
հիացմունք յայտնել   [ хиацмунк хайднел ]   изразявам възхищение
հիացած եմ   [ хиацадз ем ]   възхитен съм
հրաշալի   [ храшали ]   чудесно
փափաք յայտնել   [ папак хайднел ]   изразявам желание
կը փափաքիմ   [ гъ папаким ]   желая
փափաքս է   [ папакъс е ]   желанието ми е
կասկած յայտնել   [ гасгадз хайднел ]   изразявам съмнение
կը կասկածիմ   [ гъ гасгадзим ]   съмнявам се
կը տարակուսիմ   [ гъ дарагусим ]   двоумя се
անակնկալ   [ анагънгал ]   изненада
անակնկալի եկայ   [ анагънгали йега ]   изненадах се
չէի սպասեր   [ чеи сбасер ]   не очаквах
կը զարմանամ   [ гъ зарманам ]   чудя се


Ուրախ եմ Ձեզ տեսնելուս   [ уракх ем цез деснелус ]   Радвам се да Ви видя
Երջանիկ եմ կնոջս հետ   [ йерчаниг ем гъночъс хед ]   Щастлив съм с жена ми
Հիացած եմ Ձեր անձին վրայ   [ хиацадз ем цер анцин въра ]   Възхитен съм от Вашата личност
Կը փափաքիմ Ձեզ կրկին տեսնել   [ гъ папаким цез гъргин деснел ]   Желая да Ви видя отново
Կը կասկածիմ Ձեր պատուաւորութեանը վրայ   [ гъ гаскадзим цер бадваворутянъ вра ]   Съмнявам се във Вашата почтеност
Ինձ համար Ձեր կեցուածքը անակնկալ մըն էր   [ инц хамар цер гецвадзкъ анагънгал мън ер ]   За мен бе изненада Вашето държание
Չէի սպասեր Ձեզմէ նման կեցուածք   [ чеи сбасер цезме нъман гецвадзк ]   Не очаквах от Вас такова държание