Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Бижутерство

Златарство, Бижутерия, Часовникарство
Ոսկերչութիւն, Պակագործութիւն, Ժամագործութիւն


ոսկերչութիւն   [ восгерчутюн ]   златарство
ոսկերիչ   [ восгерич ]   златар
պակագործութիւն, գոհարագործութիւն   [ багакордзутюн, кохаракордзутюн ]   бижутерия
պակ, գոհար   [ баг, кохар ]   бижу
պակեղէն, գոհարեղէն   [ багегхен, кохарегхен ]   бижутерийно изделие
ոսկեղէն   [ восгегхен ]   златно изделие, изделие от злато
լսնոսկեղէն   [ лъсносгегхен ]   платинено изделие
արծաթեղէն   [ ардзатегхен ]   сребърно изделие
թանկագին քար, ական   [ тангакин кар, аган ]   скъпоценен камък
զարդ, զարդեղէն   [ зарт, зартегхен ]   накит, накитно изделие
մատանի   [ мадани ]   пръстен
ոսկի մատանի   [ восги мадани ]   златен пръстен
լսնոսկիէ մատանի   [ лъсносгие мадани ]   платинен пръстен
արծաթ մատանի   [ ардзат мадани ]   сребърен пръстен
ոսկեզօծ մատանի   [ восгезодз мадани ]   позлатен пръстен
թանկագին քարով մատանի   [ тангакин каров мадани ]   пръстен със скъпоценен камък
ադամանդեայ մատանի   [ атамантя мадани ]   диамантен пръстен
ապարանջան, քօղէք   [ абаранчан, когхек ]   гривна
օղ   [ огх ]   обица
մանեակ, քայռ, քայռամանեակ   [ маняг, кайрр, кайрраманяг ]   огърлица, колие, гердан
զարդաճարմանդ   [ зартаджармант ]   накитен аграф
զարդասեղ   [ зартасегх ]   накитна игла
ապիզակ   [ абизаг ]   накитна брошка
ապարօշ, վարսակալ, արտախոյր   [ абарош, варсагал, ардакхуйр ]   диадема
զարդօղակ, զարդագոյց   [ зартогхаг, зартакуйц ]   накитна халка
զարդաշղթայ   [ зарташъгхта ]   накитна верижка
փորագրութիւն   [ поракрутюн ]   гравюра
փորագրիչ   [ поракрич ]   гравьор
փորագրել   [ поракрел ]   гравирам
ժամագործութիւն   [ жамакордзутюн ]   часовникарство
ժամագործ   [ жамакордз ]   часовникар
ժամացոյց   [ жамацуйц ]   часовник
ձեռքի ժամացոյց   [ церрки жамацуйц ]   ръчен часовник
գրպանի ժամացոյց   [ кърбани жамацуйц ]   джобен часовник
պատի ժամացոյց   [ бади жамацуйц ]   стенен часовник
զարթուցիչ   [ зартуцич ]   будилник
ելեկտրոնիք ժամացոյց   [ йелегдроник жамацуйц ]   електронен часовник
այր մարդու ժամացոյց   [ айр марту жамацуйц ]   мъжки часовник
կին մարդու ժամացոյց   [ гин марту жамацуйц ]   дамски часовник
սլաք   [ сълак ]   стрелка
թուացոյց   [ тъвацуйц ]   циферблат
առանցք   [ арранцк ]   ос
զսպանակ   [ зъсбанаг ]   пружина
ժամաչափ, ժամանակաչափ   [ жамачап, жаманагачап ]   хронометър
լարել   [ ларел ]   навивам
ճիշդ ընթանալ   [ джишт ънтанал ]   точно върви
ետ մնալ   [ йед мънал ]   изостава
առաջ երթալ   [ аррач йертал ]   избързва


Ոսկերչութիւնը և պակագործութիւնը հայոց մէջ տարածուած արհեստներ են   [ восгерчутюнъ йев багакордзутюнъ хайоц меч дарадзвадз архесднер ен ]   Златарството и бижутерията са разпространени занаяти сред арменците
Ժամագործութիւնը նուրբ արհեստ մըն է   [ жамакордзутюнъ нурп архесд мън е ]   Часовникарството е фин занаят
Ժամացոյցի փոքր սլաքը ժամերը ցոյց կու տայ, իսկ մեծ սլաքը վայրկեանները   [ жамацуйци покър сълакъ жамеръ цуйц гу да, исг медз сълакъ вайргяннеръ ]   Малката стрелка на часовника показва часовете, а голямата стрелка минутите