Теми


    


       
                


  Начало > Тематичен речник > Строителство

Строителство
Շինարարութիւն


շինարարութիւն, կառուցում   [ шинарарутюн, гарруцум ]   строителство
շինարար, կառուցող   [ шинарар, гарруцогх ]   строител
շինութիւն, կառոյց, կառուցուածք   [ шинутюн, гарруйц, гарруцвадзк ]   строеж
շինել, կառուցանել   [ шинел, гарруцанел ]   строя, градя
շէնք   [ шенк ]   сграда
կառուցատեղի, կառուցավայր   [ гарруцадегхи, гарруцавайр ]   строителен терен
որմնադրութիւն, որմածութիւն, հիւսնութիւն   [ вормнатрутюн, вормадзутюн, хюснутюн ]   зидарство
որմնադիր, հիւսն   [ вормнатир, хюсн ]   зидар
որմել, որմածել   [ вормел, вормадзел ]   зидам
որմած, որմածութիւն   [ вормадз, вормадзутюн ]   зид, зидария
պատ, որմ   [ бад, ворм ]   стена
պատել   [ бадел ]   ограждам
ծեփողութիւն   [ дзепогхутюн ]   мазачество
ծեփող, որմածեփող   [ дзепогх, вормадзепогх ]   мазач
ծեփել, որմածեփել   [ дзепел, вормадзепел ]   мажа
ծեփ, որմածեփ   [ дзеп, вормадзеп ]   мазилка
ներկարարութիւն   [ нергарарутюн ]   бояджийство
ներկարար   [ нергарар ]   бояджия
ներկել   [ нергел ]   боядисвам
ներկ   [ нерг ]   боя
շէնքի հիմ   [ шенки хим ]   основа на сграда
շէնքի հիմը փորել   [ шенки химъ порел ]   копая основа на сграда
շէնքի ծածկ, տանիք   [ шенки дзадзг, даник ]   покрив на сграда
տախտակամած   [ дакхдагамадз ]   дъсчена покривка
տախտակամածել   [ дакхдагамадзел ]   покривам с дъски
առաստաղակալ   [ аррасдагхагал ]   греда на покрив
սիւն   [ сюн ]   стълб, колона
շինարարի գործիք   [ шинарари кордзик ]   инструмент на строител
ծեփիչ   [ дзепич ]   мистрия
տրամալար   [ драмалар ]   отвес
շինանիւթ, շինուածանիւթ   [ шинанют, шинвадзанют ]   строителен материал, градиво
կիր   [ гир ]   вар
աւազ   [ аваз ]   пясък
շաղախ   [ шагхакх ]   хоросан
աղիւս   [ агхюс ]   тухла
կղմինտր   [ гъгхминдър ]   керемида
կրաղիւս   [ гърагхюс ]   цимент
կրաղիւսել   [ гърагхюсел ]   циментирам
քար   [ кар ]   камък
շէնքի լաստակ   [ шенки ласдаг ]   скеле


Շաղախը կը պատրաստուի կիրով, աւազով և ջուրով   [ шагхакхъ гъ бадрасдви гиров, авазов йев чуров ]   хоросанът се приготвя с вар, пясък и вода
Շէնքի մը շինութեան համար ընդհանրապէս աղիւս կամ քար կը գործածուի   [ шенки мъ шинутян хамар ънтханрабес агхюс гам кар гъ кордзадзви ]   за строежа на една сграда обикновено се употребява тухла или камък
Շինարարին գլխաւոր գործիքներն են տրամալարը և ծեփիչը   [ шинарарин кълкхавор кордзикнерън ен драмаларъ йев дзепичъ ]   главните инструменти на строителя са отвесът и мистрията